Výsledky

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – VŠEOBECNÉ STUDIUM

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – ČESKO – FRANCOUZSKÉ STUDIUM

VÝSLEDKY NÁHRADNÍ TERMÍN

KRITÉRIA

ČTĚTE VELMI POZORNĚ, PROSÍM!

Žádáme rodiče přijatých uchazečů na všeobecné studium, aby zároveň s odevzdáním zápisového lístku            provedli výběr 2. jazyka (volba mezi němčinou a francouzštinou). Formulář je k dispozici  ZDE

Dále žádáme všechny přijaté uchazeče, aby přinesli pasovou fotografii označenou jménem, příjmením a oborem studia.

Informace rodičům žáků budoucích 1. roč. se koná ve čtvrtek 14.6.2018 od 17,00 hod.

Ředitelka školy bude na základě autoremedury (možnost ředitelky přímo vyřizovat odvolání) přijímat uchazeče, kteří nebyli přijati ihned a na něž zbylo místo po uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek.
Při přijímání uchazečů na uvolněná místa budeme přihlížet k jejich umístění při přijímacích zkouškách.
Až při obsazování posledních míst postoupíme vyřízení odvolání zřizovateli.

Odvolání je možné podat od 4.5.2018 (po odeslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům)

poštou (nejlépe doporučeně) nebo osobně v době 8,00 – 16,00 hod.

V souladu s § 60g školského zákona potvrdí výše jmenovaný/á uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu Jana Nerudy, škole hl. m. Prahy, Hellichova 3, Praha 1 odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Jana Nerudy, školy hl m. Prahy, Hellichova 3, Praha 1, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči/uchazečce oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Nepotvrdí-li uchazeč/uchazečka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/nezletilé uchazečky odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Nezletilého uchazeče/nezletilou uchazečku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý/nezletilá procesní způsobilost.

DŮLEŽITÉ – ZÁPISOVÝ LÍSTEK – VZORY VYPLNĚNÍ

VZOR VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK – ČESKO-FRANCOUZSKÝ OBOR

VZOR VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK – VŠEOBECNÝ OBOR

Zápisový lístek předá uchazeči nebo zákonnému zástupci ZŠ.

Pokud uchazeč navštěvuje jiný typ školy než ZŠ, zápisový lístek mu vydá příslušný Krajský úřad (pro bydliště v Praze – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP – http://skoly.praha-mesto.cz/79192_Postup-v-pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP