Výuka matematiky, fyziky a informatiky

Matematika – všeobecné i bilingvní třídy

Studoval jsem na základní škole „Hejného metodu“. Nebudu mít v prvním ročníku problémy?

Studenti se vždy rychle přizpůsobili a žádný problém s přechodem na „klasickou“ matematiku neměli. Důležité je logické myšlení a důslednost.

 

Matematika – bilingvní třídy

Jsou bilingvní výukové plány v matematice jiné? Pokud ano, v čem se liší a jsou pak na konci studia žáci připraveni i pro vysokoškolské studium v oboru?

Bilingvní plány jsou v matematice částečně odlišné. První dva roky používáme běžné české učebnice, od třetího ročníku, kdy se již vyučuje matematika ve francouzštině, mají žáci učebnice francouzské. Důraz je kladen na správné logické odůvodnění a vysvětlení postupu ve francouzštině. V posledních ročnících si mohou žáci zapsat volitelné semináře z matematiky ve francouzštině i češtině. Žáci jsou připraveni na povinnou čtyřhodinovou písemnou maturitní zkoušku z matematiky ve francouzštině i na studium na vysokých školách (technicky i odborně zaměřené).

Je povinná maturita z matematiky a jakou formou probíhá?

V bilingvních třídách je maturita z matematiky povinná pro všechny studenty. Má formu čtyřhodinové písemné práce, která obsahuje čtyři nebo pět cvičení z několika témat (průběh funkce, diferenciální a integrální počet, posloupnosti, analytická geometrie v prostoru a v rovině, kombinatorika a pravděpodobnost, komplexní čísla). Při hodnocení písemné práce je zajištěna plná anonymita studenta. Každá práce je zapečetěna (jméno studenta je zalepeno), následně jsou všechny práce opraveny skupinou vyučujících bilingvních sekcí, a až po udělení výsledné známky jsou práce odanonymizovány.

Mají studenti k dispozici francouzské učebnice?

Ano. Studenti bilingvních tříd si v každém ročníku půjčují od školy cca 5-8 francouzských učebnic, většinou 1-2 pro každý předmět. Většinou ale studenti nepracují s učebnicemi každou hodinu, nemusí je na hodinu nosit pokaždé, záleží také na konkrétním učiteli, jak učebnice využívá.

Musí si studenti francouzské učebnice kupovat?

Ne, studenti si učebnice nekupují, ale půjčují si je od školy. Ve třetím ročníku studenti zaplatí kauci 2500 – 3000 Kč (částka za knihy ze všech předmětů dohromady), která je jim vrácena při ukončení studia, pokud v průběhu studia vrátili vždy všechny vypůjčené učebnice.

 

Fyzika – všeobecné i bilingvní třídy

Děláte ve fyzice hodně pokusů?

Ano, pokusy jsou nedílnou součásti výuky fyziky. Pokusy jsou buď demonstrační, nebo formou laboratorních prací. Na jednu hodinu fyziky týdně jsou studenti rozdělení na dvě skupiny. Tím se můžeme zaměřit i na laboratorní práci a práci ve skupinách. Studenti jsou motivováni i k domácím pokusům s jednoduchými pomůckami.

Ve kterém ročníku všeobecného studia si můžu volit více hodin fyziky?

V pátém ročníku si studenti volí mezi variantou 2hodiny fyziky/3 hodiny fyziky. Taky si můžou v pátém a šestém ročníku vybrat ještě seminář z fyziky.

Je v maturitním ročníku všeobecného studia povinná fyzika?

Ne, povinná v šestém ročníku není. V maturitním ročníku si volí studenti hodně seminářů, například i seminář z fyziky, nebo astrofyziky.

 

Fyzika – bilingvní třídy

Jaké učebnice používáte ve fyzice na bilingvní sekci?

První dva roky se učí fyzika s využitím českých učebnic. Od 3. ročníku mají studenti bilingvního programu k dispozici francouzské učebnice z nakladatelství Nathan (programme 1993, 1995, 2000, 2002): 3.r – učebnice 2de, 4.r. – učebnice 1ère S, 5. r. – učebnice Term S, 6. r. – učebnice Term S)

Studují absolventi GJN  vysoké školy v zahraničí?

Ano, je to běžné. V minulosti (Yale University USA, Stanford University USA),  i v posledních pěti letech odjíždějí někteří absolventi či absolventky bilingvního programu studovat fyziku na renomované zahraniční školy (např. EPFL Lausanne, Université Paris-Sorbonne, Computer Science and Engineering  – TU Delft,   School of Physics and Astronomy – University of Edinburgh). Jednomu studentovi se nedávno povedlo uspět v konkurzu na studium fyziky na Imperial College London.

 

Deskriptivní geometrie – jen všeobecné třídy

Mají studenti možnost studovat deskriptivní geometrii?

Ano. Studenti si na 4. a 5. ročník volí mezi deskriptivní geometrií a latinou. Ta se vyučuje 2 hodiny týdně.

Jaké jsou cíle předmětu deskriptivní geometrie?

Důraz je kladen na rozvíjení prostorové představivosti, která je důležitá nejen pro technické obory, ale i pro další, např. pro medicínu (zobrazovací metody CT).

Jaké programy se používají při výuce deskriptivní geometrie?

Studenti rýsují konstrukce v ruce. V pátém ročníku mají možnost využít modelovací programy. Všechny programy, které studenti využívají, jsou k dispozici zdarma.

Je možné z deskriptivní geometrie maturovat?

Ano. Studenti v průběhu maturitního ročníku píší dva závěrečné testy. U maturitní zkoušky obhajují svůj projekt.

 

Informatika – všeobecné i bilingvní třídy

Kolik hodin týdně a ve kterých ročnících se učí informatika?

Informatika v českých třídách se učí 2 hodiny týdně od prvního do čtvrtého ročníku. Ve francouzských třídách se učí 2 hodiny týdně ve třetím ročníku a ve čtvrtém ročníku mají studenti jednu hodinu týdně. Informatika se učí česky.

Je možné z informatiky maturovat?

Ano. U maturity obhajuje student práci, kterou vypracoval během závěrečného ročníku.

Co je obsahem výuky informatiky?

Obsah učiva najdete v ŠVP. Důraz klademe na propojení informatiky s jinými vyučovacími předměty (například výpočty v MS Excelu pro matematiku a fyziku).

Musejí si studenti kupovat licenci k MS Office?

Ne, studenti získají Office 356 zdarma od školy.

Mají studenti možnost 3D tisku?

Ano. Při vyučování se studenti ve 3. ročníku seznamují s 3D modelováním. Studenti, kteří do svých projektů v různých předmětech potřebují vytisknout model, mají možnost využít školní tiskárnu.

Nabízejí se u vás informatické semináře?

Ano. Studenti si do 5. a 6. ročníku volí semináře. V současné době nabízíme informatické semináře programování a 3D modelování. Nabídka seminářů se průběžně aktualizuje.