Výsledky

Výsledky jsou řazeny podle evidenčních čísel uvedených na pozvánce Cermat.

 

VÝSLEDKY NÁHRADNÍ TERMÍN

 

PŘIJATÍ

NEPŘIJATÍ

OSTATNÍ

 

V případě 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů CentremŘeditelka stanoví pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. U přijatých uchazečů oznámí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům bylo rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou/datovou schránkou ve středu 3.5.2023. Osobní převzetí není možné.

 

KRITÉRIA

 

Žádáme rodiče přijatých uchazečů na obor Gymnázium („všeobecné studium“), aby zároveň s odevzdáním zápisového lístku provedli výběr  2. jazyka (volba mezi němčinou a francouzštinou).

 

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

 

Dále žádáme všechny přijaté uchazeče, aby přinesli pasovou fotografii označenou jménem, příjmením a oborem studia.
Budeme velmi rádi, pokud nám zápisový lístek předáte co nejdříve. Pokud se přijatý uchazeč rozhodne na GJN nenastoupit, sdělte nám to prosím emailem na trebicka@gjn.cz, abychom mohli uvolněné místo nabídnout dalším čekajícím zájemcům.

 

Informační schůzka rodičům žáků budoucích 1. roč. se koná úterý 20.6.2023 od 17,00 hod. v budově školy.

 

Ředitelka školy bude na základě autoremedury (možnost ředitelky přímo vyřizovat odvolání) přijímat uchazeče, kteří nebyli přijati ihned a na něž zbylo místo po uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek.
Při přijímání uchazečů na uvolněná místa budeme přihlížet k jejich umístění při přijímacích zkouškách.
Poté postoupíme vyřízení odvolání zřizovateli MHMP odbor školství, mládeže a sportu.

 

V souladu s § 60g školského zákona potvrdí výše jmenovaný/á uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu Jana Nerudy, škole hl. m. Prahy, Hellichova 3, Praha 1 odevzdáním zápisového lístku ředitelce Gymnázia Jana Nerudy, školy hl m. Prahy, Hellichova 3, Praha 1, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči/uchazečce oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Nepotvrdí-li uchazeč/uchazečka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/nezletilé uchazečky odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

 

DŮLEŽITÉ – ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

Zápisový lístek předá uchazeči nebo zákonnému zástupci .

Pokud uchazeč navštěvuje jiný typ školy než ZŠ (víceleté gymnázium, zahr.škola atd.), zápisový lístek mu vydá příslušný Krajský úřad (pro bydliště v Praze – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP – http://skoly.praha-mesto.cz/79192_Postup-v-pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP

 

TOTO JE POUZE VZOR, NESLOUŽÍ K TISKU! – OBOR DVOJJAZYČNÉ GYMNÁZIUM

 

TOTO JE POUZE VZOR, NESLOUŽÍ K TISKU!– OBOR GYMNÁZIUM („všeobecné studium“)

 

 

 

Poučení pro nepřijaté

Odvolání

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Zvažte však prosím reálné šance Vašeho dítěte s ohledem na jeho umístění pod čarou.

 

Preferujeme podání odvolání poštou/datovou schránkou.

 

Pro osobní podání si domluvte termín a čas na emailu (nikoli telefonu) trebicka@gjn.cz

Poslední přijatý na odvolání na volné místo po uchazeči, který nenastoupil (autoremedura) v roce 2021:

obor 79-41-K/61 Gymnázium (60 přijatých)   uchazeč na 88. místě

obor 79-43-K/ Dvojjazyčné gymnázium (30 přijatých stejně jako v roce 2023) uchazeč na 42. místě

 

Poslední přijatý na odvolání na volné místo po uchazeči který nenastoupil (autoremedura) v roce 2022:

obor 79-41-K/61 Gymnázium (60 přijatých)   uchazeč umístění na 99. místě

obor 79-43-K/ Dvojjazyčné gymnázium (60 přijatých)   uchazeč umístění na 74. místě

 

V roce 2023 bude na obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium přijato 30 uchazečů

                                    na obor 79-41-K/61 Gymnázium přijato 60 uchazečů

Odvolání uchazečů, kteří nedosáhnou na uvolněná místa po uchazečích, kteří nenastoupili, budou předána zřizovateli školy Magistrátu hlavního města Prahy k vyřízení.