Výsledky

Rozhodnutí o nepřijetí bude 2.5.2022 odesláno poštou, osobní vyzvednutí možné není.

VÝSLEDKY

Výsledky náhradní termín

PŘIJATÍ

Nepřijatí

 

 

KRITÉRIA

Žádáme rodiče přijatých uchazečů na obor Gymnázium („všeobecné studium“), aby zároveň s odevzdáním zápisového lístku provedli výběr 2. jazyka (volba mezi němčinou a francouzštinou).

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

Dále žádáme všechny přijaté uchazeče, aby přinesli pasovou fotografii označenou jménem, příjmením a oborem studia.
Budeme velmi rádi, pokud nám zápisový lístek předáte co nejdříve. Pokud se přijatý uchazeč rozhodne na GJN nenastoupit, sdělte nám to prosím emailem na trebicka@gjn.cz, abychom mohli uvolněné místo nabídnout dalším čekajícím zájemcům.

Informační schůzka rodičům žáků budoucích 1. roč. se koná ve čtvrtek 23.6.2022 v 17,00 hod. v budově školy.

Ředitelka školy bude na základě autoremedury (možnost ředitelky přímo vyřizovat odvolání) přijímat uchazeče, kteří nebyli přijati ihned a na něž zbylo místo po uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek.
Při přijímání uchazečů na uvolněná místa budeme přihlížet k jejich umístění při přijímacích zkouškách.
Poté postoupíme vyřízení odvolání zřizovateli MHMP odbor školství, mládeže a sportu.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V souladu s § 60g školského zákona potvrdí výše jmenovaný/á uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu Jana Nerudy, škole hl. m. Prahy, Hellichova 3, Praha 1 odevzdáním zápisového lístku ředitelce Gymnázia Jana Nerudy, školy hl m. Prahy, Hellichova 3, Praha 1, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči/uchazečce oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Nepotvrdí-li uchazeč/uchazečka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/nezletilé uchazečky odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

DŮLEŽITÉ – ZÁPISOVÝ LÍSTEK – VZORY VYPLNĚNÍ

VZOR VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK – DVOJJAZYČNÉ GYMNÁZIUM

VZOR VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK – OBOR GYMNÁZIUM („všeobecné studium“)

Zápisový lístek předá uchazeči nebo zákonnému zástupci ZŠ.

Pokud uchazeč navštěvuje jiný typ školy než ZŠ, zápisový lístek mu vydá příslušný Krajský úřad (pro bydliště v Praze – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMPhttps://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/skolstvi/vydani_zapisoveho_listku_na_mhmp.html

Poučení pro nepřijaté

Odvolání

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. 

Zvažte však prosím reálné šance Vašeho dítěte s ohledem na jeho umístění pod čarou.

Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.