VÝSLEDKY

VÝSLEDKY PZ NÁHRADNÍ TERMÍN

Výsledky přijatí

Výsledky nepřijatí

 

KRITÉRIA

Škola zveřejní celkové pořadí uchazečů pod registračním číslem spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení 17. 6. 2020 na www.gjn.cz a ve vestibulu školy.

 

V souladu s novelou školského zákona se poštou zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí, přijatým se rozhodnutí o přijetí vydá na základě jejich žádosti.

 

Upozornění: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 24. 6. 2020. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem uvedené lhůty  právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

VZOR ZÁPISOVÝ LÍSTEK 79-41-K/61   Gymnázium

VZOR ZÁPISOVÝ LÍSTEK 79-43-K/61   Dvojjazyčné gymnázium

Žádáme rodiče přijatých uchazečů na obor Gymnázium („všeobecné studium“), aby zároveň s odevzdáním zápisového lístku provedli výběr 2. jazyka (volba mezi němčinou a francouzštinou).

Formulář – výběr jazyka

Dále žádáme všechny přijaté uchazeče, aby přinesli pasovou fotografii označenou jménem, příjmením a oborem studia.

S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili např. mailem (trebicka@gjn.cz), že jejich dítě na naši školu nenastoupí. Za pochopení Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.

Zápisový lístek předá uchazeči nebo zákonnému zástupci ZŠ.

Pokud uchazeč navštěvuje jiný typ školy než ZŠ, zápisový lístek mu vydá příslušný Krajský úřad (pro bydliště v Praze – Odbor školství, mládeže a sportu MHMP – http://skoly.praha-mesto.cz/79192_Postup-v-pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost jak přijmout uchazeče který:

1.       uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale

2.       nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.

Aby ředitelka školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

  • Existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět.
  • Uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

 

 

V Praze dne 9.6.2020