Maturity

Maturitní zkouška 2023/2024

V souladu s §79 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MŠMT ČR č.405/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuji podmínky a nabídku předmětů pro povinnou část profilové MZ ve školním roce 2023/2024.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 školského zákona, pokusné ověřování zaměřené na možnost uznávání Advanced Placement zkoušek v rámci profilové části maturitní zkoušky, do kterého jsme se přihlásili.

Nahradit je možno zkoušky: Základy společenských věd I (Psychologie) a Matematika. V případě Psychologie bude AP zkouškou nahrazena teoretická část zkoušky, uchazeč vypracuje maturitní práci, kterou bude obhajovat před maturitní komisí. V případě Matematiky bude AP zkouškou nahrazena celá profilová zkouška.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-zamereneho-na-uznavani-2

Známka za teoretickou část práce, která je nahrazena AP zkouškou, se určí dle tabulky níže. Známku za praktickou část udělí maturitní komise, výsledná známka bude vypočtena dle následující tabulky.

 

Stanovení výsledné známky z maturitní zkoušky z Psychologie:

Teoretická část/Praktická část

1

2

3

4

5

1

1

1

2

3

5

2

1

2

2

3

5

Převod známky z AP zkoušky na známku z teoretické části (Psychologie) / výslednou známku (Matematika) 

 

Známky z AP zkoušky

Známka z teoretické části / výsledná známka

5

1

4

1

3 2

 

Nabídka předmětů :

Obor vzdělávání 79-41-K/61 (všeobecné zaměření)

Podmínky :

 • Ve státní (společné) části žák zvolí 2 povinné zkoušky (konané formou didaktického testu). Jedna z povinných zkoušek je vždy zkouška z českého jazyka a literatury, dále volí mezi DT z cizího jazyka, nebo matematiky.
 • Ve školní profilové části MZ budou žáci povinně maturovat z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkouška), z cizího jazyka (písemná práce a ústní zkouška), který si vybrali ve společné části (konali z něj DT) a ze 2 předmětů, které si vyberou z níže uvedené nabídky.
 • Pokud si žák vybere ve společné části MZ povinnou zkoušku z matematiky, musí v profilové části povinně složit zkoušku z cizího jazyka (písemná práce a ústní zkouška) a z níže uvedené nabídky tedy volí pouze 1 předmět.
 • Pokud si žák vybere ve společné části povinnou zkoušku z cizího jazyka (DT), musí z něj konat i maturitní zkoušku v profilové části (písemná práce a ústní zkouška). Žák si pak případně může zvolit v profilové části další zkoušku z CJ dle nabídky. Vždy se však zkouška z cizího jazyka skládá z písemné práce a ústní zkoušky.
 • Nepovinně pak mohou žáci maturovat maximálně ze 2 předmětů z níže uvedené nabídky.
 • Informace k maturitním zkouškám z ČJL a CJ na GJN naleznete zde.
 • Další informace k maturitám naleznete na stránkách https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska
 • Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako
  náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem
  umožňujícím dálkový přístup. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března.

 

Předmět

Forma zkoušky

 

 

Anglický jazyk

Písemná práce a ústní zkouška

Německý jazyk

Písemná práce a ústní zkouška

Francouzský jazyk

Písemná práce a ústní zkouška

Matematika

Ústní zkouška

Fyzika

Ústní zkouška

Chemie

Ústní zkouška

Biologie

Ústní zkouška

Základy společenských věd

Obhajoba maturitní práce

Dějepis

Ústní zkouška

Zeměpis

Ústní zkouška

Informační a výpočetní technika

Obhajoba maturitní práce

Deskriptivní geometrie

Obhajoba maturitní práce

Latina

Ústní zkouška

Hudební výchova

Hudební produkce a ústní zkouška

Výtvarná výchova

Obhajoba maturitní práce

Tělesná výchova

Praktická i teoretická zkouška

Dějiny umění

Ústní zkouška

Matematika rozšiřující

Nepovinná písemná zkouška

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2024

 

Obor vzdělávání 79-43-K/61 ( výuka vybraných předmětů ve francouzském jazyce)

V souladu s Rozhodnutím MŠMT o udělení souhlasu s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v Gymnáziu Jana Nerudy, škole hlavního města Prahy, ze dne 27.srpna 2020, probíhá maturita takto :

 • Ve státní (společné) části žák vykoná jednu povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury (konanou formou didaktického testu).
 • V profilové části:
 • V 5.ročníku povinně volí Francouzský jazyk a literaturu – zkouška písemná (trvá 240 minut) a ústní.
 • V 6.ročníku povinně volí Český jazyk a literaturu (písemná práce a ústní zkouška), Matematiku – písemná zkouška (trvá 240 minut) a dále dva předměty z následující nabídky francouzsky vyučovaných předmětů :

Dějepis

zkouška písemná (180 minut) a ústní

Zeměpis

zkouška písemná (180 minu)  a ústní

Fyzika

zkouška písemná (180 minut) a ústní

Chemie

zkouška písemná (180 minut) a ústní

 • Kromě českého jazyka literatury probíhají všechny ostatní zkoušky profilové části ve francouzském jazyce.
 • Nepovinně pak mohou žáci maturovat maximálně ze 2 předmětů z výše uvedené nabídky předmětů pro humanitní a přírodovědné zaměření.
 • Informace k maturitním zkouškám z ČJL na GJN naleznete zde.
 • Další informace k maturitám naleznete na stránkách https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Fr – 2023/24

Maturitní okruhy

 

 

V Praze 29.9. 2023

PhDr. Zuzana Wienerová
ředitelka školy