Informace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy
Identifikátor zařízení: 600 004 589
Adresa: Hellichova 3, Praha 1, 118 00

IČ: 708 72 767
IZO: 110 001 656

Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Magistrát hl. m. Prahy
Adresa: Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1

ID datové schránky: ffyx88x

E-mail školy: gjn@gjn.cz
Ředitelka školy: PhDr. Zuzana Wienerová

 

GDPR

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:

Mgr. Eva Šmídová
MOORE Czech Republic s. r. o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
email: consultant@moore-czech.cz

Projekt Doučování žáků škol

Gymnázium Jana Nerudy se zapojuje do doučování žáků škol. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid19. Podporujeme žáky, u kterých vznikly problémy během distanční výuky.

Projekt Šablony II

V návaznosti na projekt Šablony se Gymnázium Jana Nerudy zapojuje i do Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II. Náš projekt s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0014223 má název „Podpora vzdělávání na GJN 2“ a jeho cílem je zkvalitnit výuku na našem gymnáziu.

V rámci projektu absolvují učitelé různá školení, a to jak zaměřená na didaktiku příslušného oboru, tak rozvíjející osobnostně-sociální dovednosti. Řada učitelů navštěvuje své kolegy na jiných školách, hospituje na jejich hodinách a diskutuje s nimi o vzdělávání. Zpět si přivážejí cenné zkušenosti, které následně aplikují ve vlastní výuce. Jeden učitel též absolvuje stáže na vysokých školách. Zkoušíme též tandemovou výuku, kterou žáci kladně hodnotí. V hodinách vítáme odborníky z praxe, kteří ve spolupráci s učiteli předávají žákům své zkušenosti a znalosti.  Dva učitelé se účastní kurzu v metodě CLILL a zkoušejí své poznatky aplikovat ve vyučování. Tříčlenné skupiny učitelů spolupracují na přípravě řady projektů nebo připravují nové výukové aktivity.

Své zkušenosti učitelé přenášejí do výuky a diskutují u nich mezi sebou, čímž se obohacují i další.

Projekt šablony je stoprocentně financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropské unie.