Informace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy
Identifikátor zařízení: 600 004 589
Adresa: Hellichova 3/457, Praha 1, 118 00

IČ: 708 72 767
IZO: 110 001 656

Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1
Adresa: Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1

ID datové schránky: ffyx88x

E-mail školy: gjn@gjn.cz
Ředitelka školy: PhDr. Zuzana Wienerová

 

GDPR

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:

Mgr. Eva Šmídová
MOORE Czech Republic s. r. o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
email: consultant@moore-czech.cz

Zajištění ochrany oznamovatelů – informace k oznamování o možném protiprávním jednání

stáhnout text s popisem postupu

 

 

Projekt Doučování žáků škol

Gymnázium Jana Nerudy se zapojuje do doučování žáků škol. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid19. Podporujeme žáky, u kterých vznikly problémy během distanční výuky.

Projekt Šablony II

V návaznosti na projekt Šablony se Gymnázium Jana Nerudy zapojuje i do Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II. Náš projekt s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0014223 má název „Podpora vzdělávání na GJN 2“ a jeho cílem je zkvalitnit výuku na našem gymnáziu.

V rámci projektu absolvují učitelé různá školení, a to jak zaměřená na didaktiku příslušného oboru, tak rozvíjející osobnostně-sociální dovednosti. Řada učitelů navštěvuje své kolegy na jiných školách, hospituje na jejich hodinách a diskutuje s nimi o vzdělávání. Zpět si přivážejí cenné zkušenosti, které následně aplikují ve vlastní výuce. Jeden učitel též absolvuje stáže na vysokých školách. Zkoušíme též tandemovou výuku, kterou žáci kladně hodnotí. V hodinách vítáme odborníky z praxe, kteří ve spolupráci s učiteli předávají žákům své zkušenosti a znalosti.  Dva učitelé se účastní kurzu v metodě CLILL a zkoušejí své poznatky aplikovat ve vyučování. Tříčlenné skupiny učitelů spolupracují na přípravě řady projektů nebo připravují nové výukové aktivity.

Své zkušenosti učitelé přenášejí do výuky a diskutují u nich mezi sebou, čímž se obohacují i další.

Projekt šablony je stoprocentně financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropské unie.

 

Projekt Zavádění moderních aktivizujících metod do výuky na ZŠ se zaměřením na rozvíjení kompetencí žáků k udržitelnému rozvoji

Tříčlenný tým našich učitelů se účastní tohoto projektu, který je zaměřen na rozvoj kompetencí žáků k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje prostřednictvím tvorby a realizace vzdělávacích programů pro učitele. Cílem je inspirovat učitele k vylepšení vlastní výuky a k zavádění moderních aktivizujících metod ve škole, včetně účasti žáků na muzejně-edukačních programech.

Ve školním roce 2021/22 proběhla vzdělávací část, v dalším školním roce pak budou učitelé uplatňovat nabyté znalosti, dovednosti a zkušenosti ve vlastní výuce – příklady viz níže.

Soustředíme se na diskusi a společné hledání odpovědí na otázky zvyšování kvality sociálního prostředí, zejména na objevování příležitostí ke vzdělávání a kultivaci Pražanů napříč prostředím, dále na podporu respektu mladé generace k historickým hodnotám Prahy jako otevřenému, multikulturnímu a kreativnímu městu a vyhledávání podnětů ke spolupráci s jeho ostatními
obyvateli na ochraně zdejšího kulturního i přírodního dědictví a na rozvoj praktických schopností žáků ke spokojenému soužití v metropoli a pro posilování kompetencí žáků k participaci na věcech veřejných.

 

Plakát 1

Plakát 2

 

Fotogalerie ze vzdělávací části

Na podzim 2022 jsme se vrhli na praktickou aplikaci nabytých znalostí a zkušeností ve výuce. Dvakrát jsme navštívili Národní zemědělské muzeum i se studenty a využili ke vzdělávání jeho rozsáhlé sbírky. Ve škole jsme dvakrát realizovali dobrodružnou mezipředmětovou hru Pevnost Boyard, při které žáci plnili praktické i teoretické úkoly.  Spojení minulosti s přítomností představovalo určování měkkýšů a jejich třídění do systému, následně se studenti pokoušeli sestavit časovou osu vzniku života. Aktivity měly úspěch a budeme v nich i nadále pokračovat.

Fotogalerie z výuky

 

Projekt Digitalizujeme školu

S podporou Evropské unie jsme nakoupili čtyři notebooky, které je možné zapůjčit potřebným žákům ke studiu, a robotické stavebnice pro výuku nové informatiky.

 

 

Projekt Šablony I OP JAK

V návaznosti na projekty Šablony a Šablony II se Gymnázium Jana Nerudy zapojuje i do Výzvy 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Náš projekt s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0003618 má název „Podpora vzdělávání na GJN 3“ a jeho cílem je dále zkvalitnovat výuku na našem gymnáziu.

V rámci tohoto projektu budou nadále probíhat spolupráce učitelů, při které bude možné kombinovat různé formy a metody, jelikož tento projekt dává oproti minulým podstatně větší volnost. Učitelé se též budou vzdělávat a v neposlední řadě pedagogicky působit své žáky, zejména ty, kteří si z nějakých důvodů zaslouží zvýšenou podporu.

Projekt šablony je stoprocentně financován z Operačního programu Jan Amos Komenský Evropské unie.