Akce

ECHANGES EN FRANCE

VÝMĚNY VE FRANCII

La section bilingue met en place depuis de longue date des échanges scolaires avec plusieurs établissements français de confiance. Chaque année, les élèves de la 1re à la 5e année découvrent une nouvelle région et font la connaissance de nouveaux correspondants. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page dédiée aux échanges.

Bilingvní sekce organizuje již řadu let studentské výměny s několika spřátelenými školami. Každoročně objevují studenti 1. až 5. ročníku nový kraj a seznamují se s novými korespondenty. Pro více informací navštivte stránku pojednávající o výměnách.

 

UN AN EN FRANCE  et   SECTIONS TCHEQUES

JEDEN ROK VE FRANCII  a  ČESKÉ SEKCE

 

 

Le programme d’étude „Un an en France“ offre aux Tchèques francophiles âgés entre 15 et 17 ans la possibilité de vivre un an de leur scolarité dans un lycée en France. Pour pouvoir partir, certaines conditions sont requises. Il faut notamment avoir obtenu le DEFL A2.

Toutes les informations sont disponibles ici.

Studijní program „Jeden rok ve Francii“ nabízí patnáctiletým až sedmnáctiletým Čechům mluvícím francouzsky možnost strávit jeden rok školní docházky na jednom z lyceí ve Francii. Aby mohli odjet, je třeba splnit určité podmínky. Především získat diplom DELF A2.

Všechny informace jsou k dispozici zde.

 

Le programme „Sections tchèques“ offre à des jeunes tchèques (entre 15 et 18 ans) la possibilité de suivre trois ans de leur scolarité en France, au lycée Alphonse Daudet à Nîmes ou au Lycée Carnot à Dijon.

Toutes les informations sont disponibles ici.

Program „České sekce“ nabízí mladým Čechům (mezi 15 a 18 roky) možnost tříletého studijního pobytu ve Francii na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes nebo na Carnotově lyceu v Dijonu.

Všechny informace jsou k dispozici zde.

 

OUVERTURE DU SALON TÉLÉ

OTEVŘENÍ TELEVIZNÍ MÍSTNOSTI

Depuis 2018, les élèves de la section (et tous les francophiles du lycée) peuvent parfaire leur français et leur connaissance du monde francophone grâce à la télévision française ! Actualités, reportages, documentaires… venez nombreux écouter l’accent du „petit écran“ !

Où ? en salle 316 au 3e étage.

Certaines chaînes sont mises à la disposition des élèves. Rendez-vous notamment sur TV5 Monde, Euronews, FranceTv Info, France 24, 1 jour 1 actu, Arte Junior et C’est pas sorcier !

 

Od 2018 mohou studenti bilingvní sekce  (a všichni frankofilové z našeho gymnázia) zdokonalovat svoji francouzšinu a své znalosti o světě frankofonie díky francouzské televizi. Aktuality, reportáže, dokumenty… přijďte si v hojném počtu poslechnout „přízvuk  televizní obrazovky“!

Kam? do učebny 316 ve třetím poschodí.

Pro studenty je k dispozici několik kanálů. Dejte si schůzku především s TV5 Monde, Euronews, FranceTv Info, France 24, 1 jour 1 actu, Arte Junior et C’est pas sorcier !

 

LA SECTION BILINGUE ? QUÉSAQO ?

BILINGVNÍ SEKCE? TOJECO?

Qu’est-ce que la section bilingue ? Regardez notre film de présentation !

Co je to bilingvní sekce? Podívejte se – představí ji náš film.