Pro uchazeče

Studium na česko – francouzské sekci Gymnázia Jana Nerudy

Obecné informace

Česko – francouzská sekce GJN je zaměřena na studium všeobecně vzdělávacích předmětů se zaměřením na francouzský jazyk a přírodovědné předměty.  Studium je šestileté a je zakončeno maturitní zkouškou. Při úspěšném absolvování maturitní zkoušky obdrží student certifikát o dosažení jazykové úrovně C1 Společného evropského referenčního rámce pro studium jazyků, který prokazuje jazykovou způsobilost ke studiu na univerzitách ve francouzsky mluvících zemích. Konkrétní informace o jednotlivých předmětech vyučovaných ve francouzském jazyce najdete v kategorii Bilingvní sekce/Studium.

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška probíhá ve dvou fázích:

5.ročník 
Písemná a ústní maturitní zkouška z francouzského jazyka a literatury

6.ročník
Povinné zkoušky: státní maturitní zkouška z českého jazyka a literatury, písemná maturitní zkouška z matematiky
Povinně volitelné zkoušky: písemná a ústni maturitní zkouška ze 2 předmětů (výběr mezi fyzikou, chemií, dějepisem a zeměpisem)

Případné zkoušky z ostatních maturitních předmětů lze skládat v rámci nepovinné části maturitní zkoušky.

Přijímací řízení

Ke studiu na bilingvní sekci mohou nastoupit žáci, kteří úspěšně v daném školním roce absolvují 7 let povinné školní docházky. Přijímací zkoušku konají zpravidla žáci navštěvující 7.ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia. Přijímací zkouška na studium se skládá z písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Pro přijetí ke studiu na bilingvní sekci není nutná a není vyžadována předchozí znalost francouzského jazyka. Vzhledem k intenzivní výuce francouzského jazyka zvládnou i začátečníci bez problémů studovat od 3. ročníku vybrané předměty ve francouzském jazyce.

Pro informace o studiu na bilingvní sekci pište na kekule@gjn.cz nebo hubackova@gjn.cz.