Povinně zveřejňované informace

Často dotazované informace

Jak postupovat při ztrátě vysvědčení + stejnopisy vysvědčení

Obsah položky

 1. Název

  Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, 118 00, Hellichova 3, Praha 1

 2. Důvod a způsob založení

  Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

  Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 www.praha.eu

  Podle & 60 Školského zákona se mohou hlásit pouze děti ze 7. třídy základní školy a ze sekundy z 8-letých gymnázií

  • Všeobecné zaměření 79-41-K/61 Gymnázium
  • Vybrané předměty v cizím jazyce 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
 3. Organizační struktura

  Odkaz na stránku s organizační strukturou

 4. Kontaktní spojení

  Hellichova 3
  118 00 Praha 1 ‐ Malá Strana

  257 404 811 (vrátnice)

  257 404 839 (franc. sekce)

  1. Kontaktní poštovní adresa

   Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Hellichova 3/457, Praha 1, 118 00

  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Hellichova 3/457, Praha 1, 118 00

  3. Úřední hodiny

   Úřední hodiny: 8,00 – 16,00 hod.

   Konzultační hodiny vedení školy (vždy po telefonické dohodě)

  4. Telefonní čísla

   Telefon: 257 404 811 (vrátnice)

   Seznam jednotlivých kabinetů

   Třídní učitelé

   Nepedagogičtí pracovníci

  5. Adresa internetových stránek

   www.gjn.cz

  6. Adresa podatelny

   Hellichova 3, Praha 1, dokumenty v elektronické podobě v pdf

  7. Elektronická adresa podatelny

   Oficiální email školy: gjn@gjn.cz (napsat na adresu)

  8. Datová schránka

   ID datové schránky: ffyx88x

   Oficiální email školy: gjn@gjn.cz (napsat na adresu)

 5. Případné platby lze poukázat

  • číslo účtu: 200 123 0018/6000
  • Drobné platby je možné zaplatit u pokladní školy (poplatek za kartu ISIC atd.).
 6. IČO

  708 72 767

 7. Plátce daně z přidané hodnoty

  Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

 8. Dokumenty

  1. Seznamy hlavních dokumentů

   Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.

   Školní řád

   Školní vzdělávací plán – k nahlédnutí v ředitelně školy

   Výroční zprávy

  2. Rozpočet

   Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

   ROZPOČET_2015_A_2016

   ROZVAHA_-_BILANCE

   Výkaz zisků a ztráty

 9. Žádosti o informace

  stáhnout

 10. Příjem podání a podnětů

  stáhnout

 11. Předpisy

  Nejdůležitější používané předpisy

  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon); zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona; zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů; zákon č. 106/1999 Sb., o podmínkách práva svobodného přístupu k informacím; zákon 110/2019 o zpracování osobních údajů.

  Uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy (kancelář č. 106) denně od 14.00 do 15.00 hod.

  http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

  http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-442

 12. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací

  stáhnout

 13. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  stáhnout

 14. Zajištění ochrany oznamovatelů – informace k oznamování o možném protiprávním jednání

  stáhnout text s popisem postupu

 

Tento web splňuje Prohlášení o přístupnosti webových stránek.