Studium

Základní informace o předmětech vyučovaných ve francouzském jazyce

Počet hodin týdně / Nombre d’heures par semaine

  Francouzský jazyk a literatura
Français (langue et littérature)
Matematika
Mathématiques
Fyzika
Physique
Chemie
Chimie
Dějepis
Histoire
Zeměpis
Géographie
1.ročník 15/15 3/1
2.ročník 8/8 4/1 3/1 3/1 3 3
3.ročník 6/6 4/1 3/1 3/1 2 2
4.ročník 6/6 4/1 3/1 3/1 2 2
5.ročník 6/6 4/1 3/1 3/1 2 2
6.ročník 4/1 2/1 2/1 2 2

Vysvětlivky: 4/1 znamená – 4 hodiny týdně, z toho na 1 hodinu je třída rozdělena na 2 skupiny
Note: 4/1 signifie 4 heures par semaine, dont 1 dédoublée

1) Předměty povinné u maturitní zkoušky

Francouzský jazyk a literatura

1. ročník

Počet hodin týdně:  15

Metoda: Génération A1 (úroveň A1/A2 dle evropského rámce), další doplňkový materiál

Učitelé:  1- 2 čeští učitelé, 1 francouzský učitel

Cíle: porozumění základní francouzštině, schopnost komunikace v běžných životních situacích, porozumění krátkým psaným textům a schopnost jejich tvorby. Hodnocení probíhá podle francouzského i českého systému. Vedle jazykové výuky jsou žáci seznamováni s francouzskými reáliemi (dějinami, literaturou, hudbou).

Projekty: V průběhu školního roku se uskuteční dva důležité projekty: „Úvodní týden“  zaměřený na intenzivní jazykovou výuku a povinný výměnný zájezd do Francie. Tyto aktivity podporují jazykovou integraci žáků, která je pro ně nezbytná.

Hodnocení: společný test pro všechny 4 česko-francouzské sekce ČR na konci školního roku obsahující gramatický test, poslechová cvičení, produkci krátkého psaného textu a ústní pohovor.

2. ročník

Počet hodin týdně:  8

Metoda: Génération A2 (úroveň A2/B1 dle evropského rámce), další doplňkový materiál

Učitelé:  1- 2 čeští učitelé, 1 francouzský učitel

Cíle:   Vyjádřit vlastní názor, vyslovit hodnocení, zasadit události do časového rámce, vysvětlit, obhájit názor, argumentovat. Studenti se rovněž seznámí s francouzskou kulturou a reáliemi (regiony, velká města, písně, dějiny Francie, francouzský způsob života, frankofonie).

Projekty: V průběhu školního roku se uskuteční důležité projekty: „Francouzský týden“, mezipředmětový projekt na zvolené téma, a povinný výměnný zájezd do Francie.

Hodnocení:  Test společný pro všechny 4 česko-francouzské sekce České Republiky. Obsahuje test z gramatiky, test porozumění psanému a mluvenému slovu, slohovou práci a ústní zkoušku.

3. ročník

Počet hodin týdně: 6

Metoda: Génération B1 (úroveň B1/B2 dle evropského rámce jazyků), vybrané texty literární či jiné, obrazový materiál a multimédia

Učitelé: 1 český učitel, 1 francouzský učitel

Cíle: Schopnost komunikovat ve složitějších situacích, strukturovat svůj projev, hlouběji porozumět struktuře kratšího literárního textu (pohádky, povídky vybrané z fr. literatury).

Seznámit se s francouzskými reáliemi a literaturou.

Projekty: V průběhu školního roku se uskuteční důležité projekty: „Francouzský týden“, mezipředmětový projekt na zvolené téma, a povinný výměnný zájezd do Francie.

Hodnocení:  Srovnávací test společný pro všechny 4 česko-francouzské sekce na konci školního roku obsahující gramatický test, porozumění psanému i mluvenému slovu, slohovou práci a ústní zkoušku.

4.ročník

Počet hodin týdně : 6

Učební materiály: různé francouzské učebnice literatury, vybrané úryvky z literárních děl, další doplňkové materiály

Učitelé: 1 český učitel, 1 francouzský učitel

Cíle: 4. ročníkem končí výuka francouzštiny jako cizího jazyka. Studenti se seznamují s francouzskými metodami, zejména se učí textové analýze a argumentaci. Studenti se také připravují na první ze tří maturitních témat a studují hlouběji jedno literární dílo.

Projekty:  „Překladatelské dny“ za účasti externích přednášejících na podzim, ateliér tvůrčího psaní, nepovinný výměnný zájezd do Francie.

Hodnocení:  Srovnávací test společný pro všechny 4 česko-francouzské sekce ČR. Obsahuje argumentační slohovou práci (la discussion) a ústní zkoušku (textová analýza).

5.ročník

Počet hodin týdně : 6

Učební materiály: 2 základní literární díla, vybrané texty z francouzských literárních děl různých období a žánrů

Učitelé: 1 český učitel, 1 francouzský učitel

Cíle: Úspěšné složení maturitní zkoušky z francouzského jazyka (v programu dvojjazyčných gymnázií).

Pátý ročník je pro studenty rokem maturitním. Žáci pracují  na třech tématech rozložených do 20 textů – tj. 3 okruhy textů k daným tématům (celkově 12  textů) a 8 úryvků ze 2 integrálních děl. Při studiu těchto textů studenti získávají znalosti a dovednosti potřebné jak k písemné, tak k ústní maturitní zkoušce. Vybrané texty jsou prezentovány během ústní maturitní zkoušky ve formě literární analýzy. Písemnou maturitní zkoušku tvoří dvě argumentační cvičení dle výběru (la discussion nebo la disseration), jejichž přípravě se studenti věnují v průběhu 4. a 5. ročníku.

Příklady témat: Dětství, Modernita, Příroda, Smích, Konflikt, Cesta atd.

Důležité události:

  • Zájezd do Paříže (leden, únor)
  • Přípravná písemná maturitní zkouška v březnu
  • Přípravný seminář k ústním maturitním zkouškám společně s Lycée français de Prague v dubnu
  • Přípravná ústní maturitní zkouška v červnu
  • Promítání filmů souvisejících s maturitním tématem ve Francouzském institutu a ve třídě

Matematika

Matematika je jedním z profilových předmětů studia na česko – francouzské sekci GJN. První 2 roky studia probíhají v českém jazyce, další 4 roky ve francouzském jazyce. Během celého studia (s výjimkou 2. ročníku) mají studenti 4 hodiny matematiky týdně. K výuce používáme většinou francouzské učebnice a doplňkové materiály, případně i české sbírky úloh.

Studijní program je sestaven na základě francouzských a českých osnov a pokrývá velkou většinu látky probírané na českých gymnáziích a francouzských středních školách ve třídách zaměřených na přírodní vědy. Některá studovaná témata (diferenciální a integrální počet, komplexní čísla) jsou nadstavbou nad českými i francouzskými osnovami, jejich zvládnutí velmi usnadňuje studentům vstup do studia na vysokých školách, kde je vyučována matematika (např. VŠE, ČVUT). Způsob studia jednotlivých témat se liší od tradičního českého přístupu, učivo není uspořádáno do uzavřených tématických celků, ale prostupuje napříč jednotlivými ročníky. Dané téma je v každém ročníku opakováno a rozšiřováno. Tento přístup umožňuje lepší pochopení daného tématu.

V 6.ročníku si mohou studenti zvolit matematický seminář ve francouzském jazyce, který je koncipován jako příprava na maturitní zkoušku. Pro doplnění chybějících témat z českých osnov si mohou studenti zvolit matematický seminář v českém jazyce.

Maturitní zkouška z matematiky je povinná pro všechny studenty. Maturitní zkouška probíhá pouze písemnou formou a je sestaven na základě programu česko-francouzských bilingvních sekcí, nejedná se tedy o stejnou písemnou práci, která je součástí státní maturitní zkoušky. Vzhledem k intenzivní přípravě dosahují studenti GJN většinou velmi dobrých výsledků.

Přehled studovaných témat:

1.ročník: opakování ze základní školy, algebraické výrazy, lineární rovnice, Pythagorova věta, kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy, statistika

2.ročník: algebraické výrazy, goniometrie v pravoúhlém trojúhelníku, lineární rovnice a soustavy rovnic, kvadratické rovnice, lineární a kvadratické funkce, finanční matematika, povrchy a objemy těles

3.ročník: funkce (vlastnosti funkcí, kvadratická funkce, lineární lomená funkce, funkce s absolutní hodnotou), úpravy algebraických výrazů, základy statistiky, shodná zobrazení v rovině, podobná zobrazení v rovině, analytická geometrie lineárních útvarů v rovině (vektor, přímka)

4.ročník: polynomy, polynomické funkce, mocninné funkce, odmocniny, exponenciální a logaritmické funkce, komplexní čísla (algebraický tvar, komplexní rovina), goniometrie (jednotková kružnice, goniometrické funkce), analytická geometrie v rovině (přímka, kružnice, kruh), skalární součin, stereometrie – řezy tělesa rovinou

5.ročník: diferenciální počet (limity, derivace, průběh funkce – racionální funkce), posloupnosti, kombinatorika, posloupnosti; komplexní čísla (goniometrický a exponenciální tvar), analytická geometrie v prostoru, kuželosečky, úlohy v komplexní rovině

6.ročník: diferenciální počet (opakování a prohloubení – exponenciální, logaritmické a goniometrické funkce), spojitost; základy integrálního počtu, posloupnosti (rekurentní určení posloupnosti, matematická indukce); pravděpodobnost a statistika, komplexní čísla – rovnice 3.stupně s reálnými a komplexními koeficienty), geometrie v komplexní rovině, shodná a podobná zobrazení.

 


2) Předměty volitelné u maturitní zkoušky

Dějepis

V dějepise je látka probírána chronologicky. V 1. ročníku se začíná obdobím prehistorie, poslední dva ročníky jsou věnovány problematice 20. a počátku 21. století. Jazykově je předmět plně bilingvní. První dva roky výuka probíhá v češtině, od 3. ročníku jsou světové dějiny vyučovány francouzsky, národní dějiny česky.

Metody práce kombinují  výklad  a řízený dialog  (známé z českých škol), se samostatnou prací s dokumenty a tvorbou disertačních prací – kompozicí ( typických pro francouzské školství). Učebnice žáci používají jak české, tak francouzské, zapůjčené školou.

Studium je zakončeno maturitou z dějin 20. a počátku 21. století, skládající se ze dvou částí – písemné ( rozbor dokumentů nebo kompozice) a ústní ( prezentace vylosovaného tématu, doprovázená rozborem dokumentu).

Fyzika

Fyzika doprovází studenty od počátku až do konce studia. Po pozvolném začátku, kdy se zabýváme učivem základní školy a mírně ho prohlubujeme, nastupuje francouzský program, který je koncipován poněkud odlišně. V každém ročníku se zabýváme v podstatě všemi oblastmi fyziky a neustále je opakujeme a obohacujeme o pokročilejší věci.

Ve třetím ročníku v podstatě opakujeme látku předchozích dvou let, ale již ve francouzštině. Studenti si tak nenásilným způsobem osvojí francouzskou terminologii na již známé látce. Začínáme různými způsoby měření délek, následuje mechanika se základními pohybovými zákony a geometrická optika. Druhé pololetí je věnováno převážně elektřině a jejím základním zákonům. Ve čtvrtém ročníku dále rozvíjíme mechaniku a poté opět elektřinu, na konci pak geometrickou optiku. Začátek pátého ročníku je věnován mechanickému a elektromagnetickému vlnění, následuje jaderná fyzika a opět základní zákony mechaniky – pohyby těles. V šestém ročníku se zabýváme převážně elektromagnetismem. Kompletní učební program najdete na http://physique-chimie.gjn.cz/spip.php?article124.

Ve všech ročnících je jedna hodina týdně dělená a věnovaná praktickým činnostem, na které je kladen důraz. Pro výuku fyziky jsme dobře vybaveni, máme specializovanou fyzikální laboratoř vybavená elektrorozvody,  počítači s měřícím systémem a dalšími pomůckami a učebnu fyziky vybavená elektrorozvody a audiovizuální technikou. Pro komunikaci se studenty slouží i webové stránky http://physique-chimie.gjn.czobsahující bohatý výběr studijních materiálů.

Studenti se v průběhu studia mohou účastnit řady soutěží a značná část z nich volí na konci studia maturitní zkoušku z fyziky, která je jednou z volitelných zkoušek. Má dvě části – písemnou a ústní. Písemná zkouška obsahuje čtyři části – question de cours (teoretické otázky), problème (úloha), exercice à caractère experimental (analýza výsledků pokusu) a étude d’un document (studium textu). Tato zkouška trvá tři hodiny. Ústní část zkoušky se již nezaměřuje na odborné fyzikální znalosti, ale ověřuje vyjadřovací schopnosti studenta a trvá 15 minut.

Chemie

V bilingvních třídách je chemie vyučována po celých šest let studia. První dva roky v češtině, následující čtyři roky ve francouzštině.
Téměř všichni studenti se s chemií poprvé seznamují až na našem gymnáziu (na ZŠ se učí chemie většinou od 8.třídy). První dva roky probírají zejména základy obecné chemie (složení látek a směsí kolem nás, základní výpočty, typy reakcí a chemických přeměn…). Učí se vnímat, že chemie nás skutečně provází každý den v našem životě a že je možné jí rozumět.
Ve třetím ročníku studia se napřed částečně vracíme k probrané látce, ale již ve francouzštině, abychom plynule zavedli do předmětu francouzskou terminologii. A učivo je postupně rozšiřováno. V průběhu 3.–6. ročníku se chemie vyučuje podle dvojjazyčných osnov podobných osnovám přírodovědných tříd v lyceích ve Francii.

Dvojjazyčné osnovy jsou výrazně odlišné od osnov českých tříd. Vyžadují méně čistě paměťového učení, avšak domácí příprava v podobě příkladů na procvičení je nezbytná.
Program je více orientován na to, aby studenti uměli nové poznatky používat a aplikovat je na konkrétních příkladech. Každou probranou látku tedy následuje série příkladů, jejichž řešením si potvrzujeme a dolaďujeme porozumění chemickým dějům. Jelikož úlohy v každém novém učivu vyžadují ke svému řešení využití i již probraných metod, učivo se tak stále obohacuje o nové oblasti, aniž by byla možnost zapomínat ty staré. Nakonec jsou studenti schopni řešit poměrně dlouhé a dosti složité úlohy. Mnohé metody používané stále znovu při řešení úloh již bez dlouhého přemýšlení aplikují zcela samozřejmě. Díky silné propojenosti přírodovědných předmětů v bilingvních třídách studenti používají v chemii aparát , který se naučí v hodinách matematiky a fyziky. Tak si uvědomují provázanost těchto předmětů a možnosti využití poznatků jednoho předmětu i v těch dalších.

V průběhu studia mají studenti k dispozici zapůjčené francouzské učebnice chemie, které jsou velmi kvalitní a obsahují mimo jiné i mnoho příkladů k procvičení učiva.
Ve 3. ročníku se probírají metody dělení směsí, stavba atomu, periodická soustava prvků, struktura molekul, zápis chemických rovnic a výpočty z nich. Ve 4. ročníku se prohlubuje využití výpočtů při chemických reakcích, zavádí se nové chemické oblasti, jako je konduktometrie, princip titrací, organické sloučeniny a jejich typické reakční přeměny, energetická bilance chemických reakcí. V 5. a 6. ročníku se rozšiřují chemické metody používané pro reakce acidobazické i redoxní, studuje se kinetika chemických reakcí a také složitější organické reakce a jejich katalýza. To vše v úzké návaznosti na předešlou látku. Kompletní učební program najdete na http://physique-chimie.gjn.cz/spip.php?article184 .

Ve 3.-5. ročníku má chemie dotaci 3 hodin týdně, oproti 2 hodinám v 1., 2. a 6. ročníku. Jedna hodina je dělená a je věnovaná praktickým činnostem. Obvykle jsou realizovány laboratorní práce v chemické laboratoři tak, že jednou za 14 dní tráví každá skupina 2 vyučovací hodiny prací v laboratoři. Jde o nedílnou součást výuky chemie, na kterou je právě ve dvojjazyčných osnovách kladen velký důraz. Chemická laboratoř je na experimentování dobře vybavena, včetně dvou kvalitních digestoří. K jednotlivým laboratorním stolům jsou rozvedeny plyn, elektřina i voda.  Rovněž učebna chemie je vybavena demonstračním stolem a digestoří.

Mnoho studentů si mezi čtyřmi předměty, vyučovanými francouzsky, volí každoročně právě chemii pro maturitní zkoušku. Maturita se skládá z  písemné a ústní části, jejím výsledkem je jedna celková známka z chemie na maturitním vysvědčení. Písemná zkouška trvá 3 hodiny a obsahuje pět částí : 1. Questions de cours (teoretické otázky z chemie), 2. Problème (úloha), 3. Exercice à caractère experimental (analýza výsledků pokusu), 4. Document (analýza odborného textu) a 5. QCM (text s uzavřenými odpověďmi). Ústní zkouška ve francouzštině trvá 15 minut (po 15timinutové přípravě) a zaměřuje se více na vyjadřovací schopnosti studenta a znalost odborné terminologie.

Dvojjazyčné osnovy jsou orientovány především na fyzikální chemii, (ve větší a hlavně podrobnější míře než osnovy české), naopak některá temata z oblasti anorganické chemie a zejména biochemie, které patří do programu českých tříd, jsou vynechána. Studenti však mohou v posledním ročníku chodit do volitelného semináře chemie, kde mají příležitost si chybějící látku doplnit, jakož i českou terminologii a názvosloví, a tím si doplnit znalosti potřebné k přijímacím zkouškám na české vysoké školy s chemickým zaměřením.

Zeměpis

Výuka zeměpisu probíhá po celých 6 let studia s dotací 2 hodiny týdně. V posledním šestém ročníku si žáci mohou ještě zvolit zeměpisný seminář. V prvním a druhém ročníku probíhá výuka v češtině. Od třetího ročníku probíhá výuka ve francouzštině s výjimkou zeměpisu ČR.

Žáci používají francouzské učebnice a vyučující je četnými stážemi vyškolen ve francouzské metodě výuky. Obsah tvoří obecný zeměpis věnovaný nejvýznamnějším globálním problémům současného světa a významné světové regiony. Žáci mají v učebnicích četné dokumenty (mapy, grafy, tabulky, texty) a spolu s vyučujícím odvozují z konkrétních příkladů obecné zákonitosti.

Maturita ze zeměpisu je volitelná a její písemná část plně odpovídá maturitě ve Francii. Trvá 3 hodiny a 30 minut. Žáci mají na výběr tři témata, z toho dvě komposice a jednu studii dokumentů. Ústní část trvá 15 minut a 15 minut je na přípravu.


Présentation générale des matières enseignées en français

1) Matières obligatoires au baccalauréat

Français (langue et littérature)

1re année

Nombre d’heures hebdomadaires :  10

Supports : Méthode Génération A1 (Méthode de FLE niveau A1/A2 du CECR), textes divers littéraires ou non littéraires, supports iconographiques ou multimédia variés.

Enseignants : 1- 2 professeurs  tchèques, 1 professeur français

Descriptif : Les élèves de la première année apprennent le français en tant que langue étrangère. L´objectif de l´apprentissage en première année est de comprendre et de parler français dans les situations quotidiennes les plus courantes, de comprendre et de produire de courts textes écrits (manuels, journaux, littérature). En dehors de l´apprentissage linguistique, les étudiants sont familiarisés avec des notions de civilisation française (histoire, géographie, littérature, musique).

L´évaluation se fait sur une base double – selon le système de notation tchèque et le système de notation français. A la fin de l´année, les élèves passent un test commun aux 4 sections bilingues de République Tchèque comprenant des exercices de grammaire et d´écoute, la production d´un texte court et un entretien oral.

Projets : L’année s’articule autour de deux temps forts : la semaine d’entrée (apprentissage intensif de la langue) et un échange obligatoire avec un établissement français au cours de l’année. Ces activités favorisent l’imprégnation linguistique des élèves, indispensable quand on est néo-apprenant.

2e année

Nombre d’heures hebdomadaires :  10

Supports : Méthode Génération A2 (Méthode de FLE niveau A2/B1 du CECR), textes divers littéraires ou non littéraires, supports iconographiques ou multimédia variés.

Enseignants : 1- 2 professeurs  tchèques, 1 professeur français

Descriptif : L´objectif de cette année est d´acquérir des savoirs-faire correspondant au niveau A2/B1 du  CECR : échanger des opinions, juger, situer des  événements dans le temps, expliquer, se justifier, argumenter. Les élèves découvriront également la culture et la civilisation françaises (régions, grandes villes, chansons, histoire de France, comportements français,  francophonie)

Projets : Semaine française (apprentissage intensif autour d´un thème), échange obligatoire avec un établissement français.

Evaluation : Test commun aux 4 sections bilingues de République Tchèque contenant un test de grammaire, une compréhension écrite et orale,  une écriture d’invention et un entretien oral.

3e année

Nombre d’heures hebdomadaires :  6

Supports : Méthode Génération B1 (niveau correspond au CECR), textes divers littéraires ou non littéraires, supports iconographiques ou multimédia variés.

Enseignants :  1 professeur tchèque, 1 professeur français

Descriptif : L´objectif de l´année est d´apprendre à agir dans diverses situations sociales et à structurer son discours, conformément aux niveaux B1 et B2 du CECR. Découvrir certains éléments de civilisation et de littérature tels que le conte, la nouvelle, les figures de style, l’actualité française, etc.

Projets : Semaine française (apprentissage intensif autour d´un projet thématique), échange obligatoire avec un établissement français.

Evaluation : Test commun aux 4 sections bilingues contenant une épreuve de compréhension et de production écrite, une épreuve de compréhension orale, un test de grammaire, un examen oral.

4e année

Nombre d’heures hebdomadaires : 6

Enseignants : 1 professeur tchèque, 1 professeur français

Descriptif : La 4e année marque la fin de l’apprentissage du français comme langue étrangère (FLE). Les élèves commencent à travailler avec des livres utilisés dans des lycées français. Ils sont initiés à l’analyse littéraire et aux techniques de l’argumentation (notamment dans les exercices de discussion). L’un des trois thèmes de la maturita est introduit dès la quatrième et une œuvre intégrale est étudiée en classe.

Projets : semaine de traduction au 1er semestre organisée en collaboration avec des professionnels externes, atelier d’écriture, échange non-obligatoire avec un lycée français en fin d’année scolaire.

Evaluation : test commun écrit (discussion) et oral (analyse du texte littéraire) en juin.

5eannée

Nombre d’heures hebdomadaires : 6

Enseignants :  1 professeur tchèque, 1 professeur français

Documents : 12 textes littéraires, 2 œuvres intégrales choisies en rapport avec les thèmes de l´année.

Descriptif : La 5e année est celle de la maturita de français. Les élèves travaillent sur trois thèmes à partir de 20 textes littéraires – 12 textes indépendants (3 groupements de textes liés aux thèmes choisis) et 8 extraits tirés de deux œuvres intégrales.

Organisation de l´année :

– janvier et février : voyage à Paris

– mars : écrit blanc de la Maturita (bac blanc)

– avril : séminaire de préparation à l’oral avec le Lycée français de Prague,

– fin avril et début juin : oraux blancs de la Maturita

– mai : écrit de la Maturita

– fin juin : oral de la Maturita

 

MATURITA (baccalauréat de français)

1. L’ECRIT DE LA MATURITA

L’épreuve écrite de la maturita a lieu au mois de mai (le même jour et à la même heure pour toutes les sections bilingues tchèques). Les sujets sont préparés longtemps à l’avance. Ils sont ensuite testés puis choisis par des professeurs n’appartenant pas à la section.

Déroulement de l’épreuve
L’épreuve dure 4h20
Les élèves reçoivent le sujet contenant deux propositions :

Un sujet de type 1 contenant un texte argumentatif long (40-55 lignes), quatre questions portant sur le texte et une question de discussion.

Un sujet de type 2 proposant une question de dissertation éclairée par cinq ou six textes brefs (pas plus de 15 lignes) et un document iconographique. Ces documents doivent aider l’élève à construire sa réflexion, à trouver des arguments et des exemples.

Les élèves ont 20 minutes pour lire les sujets et déterminer celui qu’ils traiteront. A bout des 20 minutes, ils doivent annoncer le sujet choisi et s’y tenir.
Pendant l’épreuve, l’élève n’a le droit à aucun document et aucun dictionnaire complémentaire.

L’évaluation de l’épreuve
L’évaluation des copies se fait quelques jours après l’épreuve. Les professeurs des sections bilingues tchèques se réunissent pour un « atelier de correction ». Les copies sont évaluées en trinôme à partir d’une grille de correction commune. La copie est évaluée sur 20 points puis ramenée sur 5 (évaluation tchèque) grâce au tableau d’équivalences. Si une copie pose problème, elle est lue à haute voix et discutée par l’ensemble des professeurs.
L’atelier dure deux ou trois jours en fonction du nombre de copies.

2. L’ORAL DE LA MATURITA

Rappel du programme
20 textes répartis en trois groupements de textes (de 4 textes chacun) et deux œuvres intégrales (8 textes choisis dans l’œuvre). Ce programme a été défini par le Ministère de l’éducation tchèque. Il est difficile de définir une taille standard du texte (un poème peut être plus court par exemple qu’un extrait de roman). Un texte qui serait plus long qu’un autre exigerait une analyse moins détaillée.

Choix des textes
Le choix des textes est laissé libre aux professeurs. Les textes ou les œuvres sont des textes ou œuvres de la littérature francophone, donc non traduites. Les textes doivent être en lien avec les thèmes du programme, ce qui permet aux élèves d’acquérir les références culturelles nécessaires à l’écrit. Néanmoins ce n’est pas obligatoire que tous les textes soient liés explicitement et directement aux thèmes.

Dates
Mi-juin. Chaque section décide de ses propres dates en fonction de ses contraintes et de son calendrier (échanges par exemple).

Déroulement de l’épreuve
L’élève tire un jeton dans un sac de 20 jetons. Le jeton n’est remis dans le sac qu’à la fin de la journée si bien qu’un texte n’est analysé qu’une seule fois dans la journée mais peut « retomber » le lendemain. Chacun des textes est numéroté de 1 à 20. Chaque texte est assorti d’une question, « question d’ensemble » que l’élève prépare en vue de l’entretien qui suit l’analyse. L’élève dispose de 30 minutes de préparation dans la salle de passage où les œuvres intégrales du programme sont à disposition de l’élève.
L’épreuve est publique, tous les élèves qui le souhaitent peuvent y assister.

Analyse et entretien
Pour présenter son analyse (10 minutes) suivie de l’entretien (10 minutes), l’élève est assis en face des professeurs évaluateurs. L’analyse  n’est pas interrompue par les évaluateurs. On rappelle que l’analyse ne doit en aucun cas être une analyse linéaire mais être organisée autour d’axes de lecture  (2 ou 3) qui rendent compte des enjeux essentiels du texte.
A la fin de l’analyse, l’entretien est initié par les évaluateurs qui peuvent reprendre certains points de l’exposé de l’élève avant de poser la question d’ensemble ainsi que des questions qui en découlent.

Evaluation de l’épreuve
Le jury est composé des deux professeurs de l’élève et d’un président du jury.
L’analyse a pour but d’évaluer le travail de l’élève pendant l’année ainsi que ses compétences linguistiques. L’entretien vise à évaluer la réactivité de l’élève, ainsi que ses compétences linguistiques en situation improvisée, sa capacité à établir des liens avec d’autres textes ou notions littéraires. Les évaluateurs peuvent s’aider des grilles de critères connues des élèves (voir IV.3).

Notation
La note est donnée directement en tchèque et s’appuie sur la note d’écrit qu’elle confirme, remonte ou baisse. Ainsi un élève qui aurait eu 2 à l’écrit mais ferait un oral méritant 1 verrait sa note passer de 2 à 1. Théoriquement l’écart entre la note d’écrit et celle de l’oral ne peut être que d’un point. De façon très exceptionnelle, pour un oral très spécialement brillant, la note peut être remontée de deux points (passer de 5 à 3, de 4 à 2 ou de 3 à 1).
A l’issue de l’oral, les élèves apprennent leur note d’écrit et peuvent regarder leur copie.

 

Mathématiques

Les Mathématiques sont une des plus importantes disciplines étudiées à la section bilingue franco-tchèque du Lycée Jan Neruda. Les deux premières années se déroulent en tchèque. A partir de la 3e année, les cours sont uniquement en français. L’horaire est de 4 heures hebdomadaires (sauf en 2e année).  Nous utilisons de préférence les manuels français, pour certaines parties aussi des manuels tchèques.

Le programme est basé sur les programmes tchèque et français et recouvre la majorité des sujets traités lors de cours des mathématiques aux lycées tchèques et dans les classes scientifiques des lycées français. Certains sujets (calcul différantiel et intégral, nombres complexes) représentent une option par rapport aux programmes obligatoires en République tchèque et en France. La bonne mîtrise de ces sujets permet à nos anciens élèves de bien réussir aux universités où les mathématiques font partie du cursus (ecoles polytechniques, ecole des hautes études économiques).  La méthode diffère de la méthode traditionnelle utilisée dans les établissements tchèques et se rapproche de la méthode française. Au lieu d’étudier séparément de différents chapitres, les sujets sont étudiés révisés et approfondis durant chaque année des études, ce qui permet aux élèvs de mieux comprendre un sujet donné.

Le baccalauréat en mathématiques est obligatoire pour tous les élèves. Il s’agit d’une épreuve écrite basée sur le programme des sections bilingues. Le niveau du baccalauréat est le même que le niveau de bac français dans les classes scientifiques et aussi le même ou supérieur que le niveau supérieur du bac national tchèque. Grâce à une bonne préparation, les élèves du Lycée Jan Neruda réusissent très bien à cette épreuve.

Programme:

1re année : révision de l’école fondamentale, calcul littéral, équations du premier degré, théorème de Pythaore, cercle, disque, étude des configurations planes, statistiques.

2e année : calcul littéral, trigonométrie dans le triangle rectangle, équations du premier degré, systèmes d’équations, fonction affine, fonctions et équations du 2e degré, solides usuels, mathématiques financières.

3e année : fonctions (propriétés de base, fonction du second degré, fonction homographique, fonction valeur absolue), calcul littéral, statistiques, transformations du plan, homothétie, géométrie analytique dans le plan.

4e année : polynôme, fonction polynôme, fonctions racine et puissance, fonctions exponentielle et logarithme, nombres complexes (forme algébrique, plan complexe), trigonométrie (cercle trigonométrique, fonctions trigonométriques), géométrie analytique dans le plan, produit scalaire, sections planes d’un solide.

5e année : limites d’une fonction, fonction dérivée, étude de fonctions rationnelles,  suites numériques, analyse combinatoire, nombres complexes (formes trigonométrique et exponentielle, plan complexe), géométrie analytique dans l’espace, coniques.

6e année : limites d’une fonction, fonction dérivée, étude de fonctions exponentielles, logarithmiques et trigonométriques, continuité, calcul intégral, suites (récurrence), probabilité, statistiques, nombres complexes, équations de 3e degré avec les coefficients réels et complexes, géométrie dans le plan complexe, isométries, similitudes directes.


2) Matières facultatives au baccalauréat

Histoire

L´histoire est enseignée de manière chronologique : de la préhistoire en première année au  XXe siècle et au début du XXIe siècle en cinquième et sixième années.

L´enseignement de l´histoire est totalement bilingue. Il se déroule en tchèque pendant les deux premières années. Puis, à partir de la troisième année, il est dispensé en français pour l´histoire mondiale et en tchèque pour l´histoire nationale.
Les méthodes de travail mélangent le cours magistral et les travaux dirigés pratiqués dans le système scolaire tchèque, et l´apprentissage de l´étude de documents et de la composition, propre au système français.
Les élèves utilisent des manuels tchèques et français prêtés par le lycée.

L´examen de la maturita (baccalauréat) bilingue porte sur le XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il comporte deux parties : à l´écrit, les élèves doivent traiter une étude d´un ensemble documentaire ou un sujet de composition; à l´oral, ils doivent présenter un thème tiré au sort en s’appuyant sur un document.

Physique

La physique accompagne des éleves lors toute leurs études. Pendant deux premières années on fait la physique au niveau du collége et on l’enrichit. Depuis la troisième année on commence avec le programme français qui est un peu différent. En chaque année on étudie pratiquement toutes les oblasti de la physique, on repète continuellement en on ajoute des choses nouvelles.

En troisième année on repète en effet la matière de deux années précedentes mais en français. Des éleves apprennent la terminologie française sur la matière déja connue. On commence avec la mesure des longueurs, la mécanique avec ses lois fondamentales et optique géometrique suivent et pendant le deuxième semestre on pratique l’électricité. En quatrième on développe la mécanique et ensuite l’électricité, à la fin optique géometrique.  Le début de la cinquième année est consacré aux ondes mécaniques et électromagnétiques, on continue avec la physique nucléaire a de nouveau avec les lois fondemantales de la mécanique. En sixième année on développe l’électromagnétisme. Vous trouvez le programme complet d’enseignement sur la page http://physique-chimie.gjn.cz/spip.php?article124.

En chaque année pour une heure par semaine des classes est divisé en deux groupes. Cette heure est consacrée aux travaux pratiques qui sont très important dans le système français. Nous sommes bien equippés pour des études de la physique, nous avons une laboratoire de physique équippée par des réseaux électriques, par des ordinateurs munis dú système d’aquisition et des autres équipment et une classe grande pour l’enseignement en physique munie par des réseaux électriques et par la technique audiovisuel. Pour la communication avec des étudiants nous utilisons aussi la page http://physique-chimie.gjn.cz ou on trouve le matériel riche.

Des éleves peuvent participer à un grand nombre de concours en physique pendant leurs études et un nombre important parmi eux passe le bac en physique à la fin de leurs études. Le bac en physique n’est pas obligatoire, on peut la choisir parmi les autres matières enseignés en français. Il consiste de deux épreuves – écrit et oral. L’épreuve écrit dure trois heures et il comporte quatre parties – question de cours, problème, exercice à caractère experimental et étude d’un document. Chez l’épreuve écrit on ne demande plus es connaissances scientifiques mais il vérifie des compétences oral de l’élèves. Il dure 15 minutes.

Chimie

La chimie est enseignée tout au long des six années d’études : en tchèque pendant les deux premières années, puis en français pendant les quatre années suivantes.
La plupart des étudiants rencontre la chimie pour la première fois dans notre lycée (La chimie ne s’enseigne dans les écoles primaires qu’à partir de la 8e classe.). Les deux premières années sont consacrées à la chimie générale (composition de la matière et les mélanges courants, les calculs de base, les différents types de réaction et la transformation chimique…). On y apprend que la chimie nous accompagne réellement dans notre vie de tous les jours et qu’il est possible de la comprendre.
Durant la troisième année d’étude on commence par revenir sur les contenus des années antérieures mais en langue française pour apporter plus facilement le vocabulaire. Les contenus d’enseignement sont progressivement élargis et durant les années 3 à 6 les programmes bilingues sont proches des programmes des sections scientifiques françaises.

Les programmes bilingues sont très différents des programmes tchèques : ils nécessitent moins d’apprentissage par cœur mais plus de préparation à la maison sous formes d’exercices.
Nos programmes sont plus orientés vers une réutilisation des notions nouvellement apprises dans des situations concrètes. Chaque enseignement est donc suivi d’une série d’exercices grâce auxquels l’étudiant vérifie et ajuste sa compréhension des phénomènes chimiques. Comme chaque tâche d’une nouvelle leçon nécessite l’utilisation des méthodes déjà apprises, les étudiants ne peuvent pas les oublier. Ils sont donc progressivement capables de résoudre des tâches longues et complexes. Les méthodes utilisées le plus souvent sont alors appliquées naturellement sans nécessiter une grande réflexion. Grâce à une forte liaison des disciplines scientifiques au lycée bilingue, les élèves sont capables d’utiliser les méthodes apprises en mathématiques et en physique et font eux-mêmes le lien entre les matières.

Au cours des études, les élèves disposent de manuels de chimie français de qualité qui contiennent entre autres les exercices.
En 3e année sont étudiées les méthodes de séparation de mélange, la structure de l’atome, la classification périodique des éléments, l’écriture de l’équation d’une réaction et les calculs qui lui sont liés. En 4ième année on commence par des approfondissements sur la réaction chimique  et on aborde des nouveaux domaines de la chimie comme la conductimétrie, les titrages, les composés organiques et leurs transformations typiques, le bilan énergétique d’une réaction chimique. En 5e et 6e année, on approfondit les méthodes utilisées en chimie pour les réactions acido-basiques et d’oxydoréduction, on étudie la notion de quotient de réaction, la cinétique chimique ainsi que les réactions plus complexes entres composés organiques et leur catalyse. L’ensemble reste homogène et utilise les notions vues dans les années précédentes. Les programmes d’enseignements complets sont disponibles sur la page http://physique-chimie.gjn.cz/spip.php?article184.

De la 3e à la 5e année la dotation horaire est de 3 heures par semaine contre 2 pour les années 1, 2 et 6. Chaque année une heure est enseignée en demi-classe et est consacrée aux travaux pratiques. Pour pouvoir manipuler une demi-classe travaille 2 heures tous les 15 jours au laboratoire. Les travaux pratiques sont indissociables de l’enseignement de la chimie, particulièrement dans notre système bilingue. Le laboratoire est bien équipé avec, entre autres deux hottes aspirantes et sur chaque paillasse des prises électriques,  un bec bunsen et un évier. La salle de cours comporte également une hotte aspirante et ce matériel.

Beaucoup d’étudiants la choisissent chaque année la chimie parmi les 4 disciplines enseignées en français pour l’examen de maturita. Cet examen se compose d’un écrit de 3 heures suivi d’un oral. Il y a cinq exercices dans l’écrit : 1. Questions de cours (20 points), 2. Problème (25 points), 3. Exercice à caractère experimental (25 points), 4. Document (10 points) et 5. QCM (20 points). L’oral se prépare 15 minutes pour un examen de 15 minutes en français qui est plus axé sur les qualités d’expression et sur le bon vocabulaire en français que sur la discipline déjà testée à l’écrit.

Le programme bilingue est très orienté vers la chimie physique (plus largement et surtout plus en profondeur que le programme tchèque), et on enseigne donc moins certains thèmes de chimie inorganique et de biochimie qui font partie des programmes tchèques. Les étudiants peuvent néanmoins rattraper ce retard (notamment en terminologie) en 6e année en optant pour le séminaire de chimie qui les prépare pour les examens d’entrée dans les universités tchèques.

Géographie

La géographie est enseignée pendant tous les six ans d’étude avec deux heures par semaine. En Terminale les élèves peuvent encore choisir le séminaire de géographie. Pendant deux premières années d’étude la géographie et enseignée en tchèque et les programmes correspondent aux programmes deux dernières années du collège tchèque. Depuis la troisième année la géographie est enseignée en français a l’exception de la géographie de la République tchèque.

Les élèves utilisent les manuels français et le professeur utilise la méthode française.Les programmes comportent la problématique géographique liée avec la mondialisation et les importantes régions du monde. A partir de nombreux documents (cartes, graphiques, tableaux, textes) les élèves déduisent des cas particuliers la problématique générale.

Le BAC est facultatif. La partie écrite correspond au BAC français. 3 sujets au choix – deux compositions et une étude de l’ensemble documentaire. La partie orale dure 15 minutes et 15 minutes pour la préparation.