Studium na francouzské sekci

 

Liší se nějak přijímací řízení na francouzskou sekci od všeobecné sekce?  

Neliší. Při volbě zaměření je dobré si ujasnit motivaci a uvědomit si, že francouzská sekce je přírodovědně orientovaná.  Kombinace jazykové dovednosti s exaktními vědami je velmi ceněná a přispívá k výbornému uplatnění našich absolventů.

 

Očekávají se u uchazečů základy francouzštiny?

Znalost francouzštiny se neočekává. Některé děti se francouzštinu učily již na základní škole, většina však ne. Učitelé francouzštiny jsou zvyklí pracovat s heterogenním kolektivem (včetně dětí z bilingvních rodin) ku prospěchu všech.

 

Kolik hodin francouzštiny je v rozvrhu?

V prvních dvou ročnících našeho gymnázia je výuka francouzštiny velmi intenzivní – v prvním ročníku 15 hodin týdně, ve druhém 8 hodin týdně. Od 3. do 5. ročníku jde o 4 hodiny týdně, k tomu navíc dvě hodiny konverzace . V maturitním ročníku se již francouzština samostatně nevyučuje, ale je nadále praktikována v předmětech vyučovaných ve francouzštině. Třídy se na výuku francouzštiny dělí na poloviny.

 

Jsou učitelé francouzštiny rodilí mluvčí?

Kolektiv učitelů francouzštiny se skládá z rodilých mluvčích (dlouhodobě žijících v Praze) a z českých učitelů, kteří úzce spolupracují na přípravě výuky. V dané třídě obvykle vyučuje rodilý mluvčí a český učitel.

 

Pořádáte výměnné pobyty do francouzsky mluvících zemí? Mohou studenti ve Francii studovat i delší dobu?

Ano, za normálních okolností jsou nedílnou součástí studia výměnné pobyty  s partnerskými školami ve Francii (v oblastech Île-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Bourgogne,…). Od 1. do 3. ročníku jsou výměnné pobyty povinné, jedná se vlastně o celoroční projekt dané třídy. Přínosy výměnných pobytů jsou velké, a to samozřejmě nejen na úrovni jazyka.

Podporu má i dlouhodobější studentská mobilita. Ve spolupráci s Francouzským Institutem podporujeme studenty, kteří si přejí strávit rok na francouzské střední škole (viz. program „Un an en France“). Existuje i možnost tříletého studia ve Francii zakončeného maturitou.

 

Jaké předměty jsou vyučovány ve francouzštině?

Od 3. ročníku přechází studenti na výuku ve francouzštině téměř ve všech předmětech (kromě informatiky, občanské nauky, biologie a „výchov“). Ve francouzštině se tedy učí matematika, fyzika, chemie, zeměpis a dějepis. Podrobnější informace o časových dotacích jsou uvedené zde.

 

Jaké používáte učebnice v odborných předmětech?

Od 3. ročníku používáme učebnice francouzských pedagogických nakladatelství, které kombinujeme s dalšími textovými či audiovizuálními materiály. Studenti si francouzské učebnice nemusí pořizovat, jsou zapůjčovány školou (po složení vratné zálohy 2500 korun).

 

Z kterých předmětů se maturuje povinně? Které předměty jsou volitelné?

V 5. ročníku se maturuje z francouzského jazyka a literatury. Francouzský institut v Praze k vysvědčení přidává doložku o dosažení jazykové úrovně C1.

V 6. ročníku se maturuje z českého jazyka a literatury (státní část). Dále  je povinná maturita z matematiky ve francouzštině (pouze písemně).  Poslední dva maturitní předměty jsou volitelné  z předmětů vyučovaných ve francouzštině, tj. chemie, fyziky, dějepisu a zeměpisu. Tato maturitní zkouška je písemná a ústní.

Nad rámec tohoto si někteří studenti volí navíc maturitu z biologie či občanské nauky, protože to považují za důležité k přijetí na vysokou školu.

 

Učí se studenti i jiné jazyky než francouzštinu?

Velký důraz je pochopitelně kladen na angličtinu, která je povinným předmětem. Mnozí absolventi francouzské sekce následně studují na anglosaských univerzitách.

Dále si studenti mohou vybrat z pestré nabídky tzv. metropolitních seminářů, na kterých se bezplatně vyučuje např. ruština, němčina, španělština či japonština. O výuce ostatních jazyků si můžete přečíst zde.

 

 Jaké je uplatnění absolventů?

Naši absolventi se úspěšně hlásí na české i zahraniční vysoké školy (hlavně ve Velké Británii a ve Francii). Uplatnění absolventů je velmi pestré, což nás těší.

Skutečnost, že se studenti učí ve francouzštině, nepředstavuje handicap při přihlášce na českou vysokou školu. V posledních dvou ročnících gymnázia si totiž mohou zapsat odborné semináře v češtině (např. z chemie), kde si osvojí potřebné znalosti potřebné k přijímacím zkouškám. Učitelé odborných předmětů navíc průběžně budují dvojjazyčnou terminologii.

Naši absolventi, kteří studují na VŠ, nám dávají vědět, že systém výuky ze střední školy je pro ně cennou oporou.

 

Co spolu studenti zažívají? Co se jim na sekci líbí?   

Kromě akcí společných pro celé gymnázium (jakými jsou sportovní kurzy, pěvecký sbor, divadelní soubor,  orchestr a jiné) pořádá francouzská sekce své projektové týdny. V 1. ročníku začíná výuka na GJN iniciačním a motivačním týdnem (tzv. Semaine d´entrée). V 2. a 3. ročníku se pořádá tzv. Francouzský týden, kdy se smíšené skupinky studentů na týden ponoří do společného projektu. Ve 4. ročníku je již jazyková dovednost natolik solidní, že si studenti v rámci projektového týdne vyzkouší práci překladatele a tlumočníka.  A nakonec to nejveselejší, na konci února se každoročně pořádá školní Masopust (Mardi Gras). Po několika týdnech vymýšlení a nacvičování scének na dané téma, se každá třída předvede v aule a doufá, že získá nejvíce hlasů z publika.  Velké uznání si zaslouží studenti prvních ročníků, kteří dokážou vytvořit a zahrát scénky ve francouzštině po pouhém půl roce studia jazyka.

Nahlédněte do archivu našich akcí.

 

Je program výuky v předmětech vyučovaných francouzsky jiný v bilingvních třídách než v českých třídách?

Ano, bilingvní třídy se učí podle vlastního vzdělávacího plánu. Například v dějepisu to znamená větší důraz na moderní dějiny (poslední dva ročníky se probírá 20. století). V chemii a fyzice je výuka orientována tak, aby studenti uměli získané znalosti využít při řešení praktických úloh, jak výpočtů, tak laboratorních prací. Je zde tedy silné propojení s matematikou. Laboratorní práce jsou ve francouzském programu Ch a Fy jejich nedílnou a nezbytnou součástí.