Výuka cizích jazyků

Jaké cizí jazyky učíte na GJN?

Po celých šest let mají studenti povinné dva jazyky. Angličtina je povinná pro všechny. Druhý povinný jazyk je buď francouzština, nebo němčina. Studenti bilingvní sekce mají automaticky povinnou francouzštinu, studenti všeobecné sekce si před začátkem studia volí mezi francouzštinou a němčinou. Další jazyky (španělština, ruština, japonština) jsou vyučované v rámci nepovinných seminářů. Latina je povinně volitelným předmětem od 4. ročníku.

Jak dělíte studenty do skupin? 

Snažíme se skupiny vytvářet tak, aby mezi nimi nebyly velké rozdíly. Francouzská sekce si po prvním seznamovacím týdnu rozdělí třídu na poloviny a v těchto skupinách pak probíhá i výuka angličtiny a některých dalších předmětů. Dělení ve všeobecné sekci vždy závisí na počtu zájemců o druhé jazyky. Většinou se daří držet rozdělení na francouzštináře a němčináře. Ve skupině je 10-18 žáků.

Znamená to tedy, že na angličtinu nedělíte třídu podle dosažené úrovně jazyka? 

Přesně tak, v angličtině (až na výjimky) nevytváříme „pokročilejší“ a „méně pokročilou“ skupinu. Máme zkušenosti s oběma variantami, víme, že obě možnosti dělení mají své výhody i nevýhody. Je pravda, že dělení podle úrovně umožní velmi pokročilým žákům rychlejší postup. A ti „slabší“ se v méně pokročilé skupině cítí komfortněji. Na druhou stranu nám často docházelo k situacím, že ti méně pokročilí se ve své téměř začátečnické úrovni tak trochu zabydleli a nebyli taženi dopředu. A toto dělení na „lepší“ a horší“ neprospívalo ani vztahům ve třídě. Pokud tedy máme v prvním ročníku žáky, kteří jazykem mluví již plynně, snažíme se je efektivně zapojit do výuky, aby pomáhali ostatním a byli jim motivací. Dnes je ostatně samozřejmou součástí výuky práce ve skupinách, kde lze různě pokročilým studentům delegovat různé role.

Co je cílem výuky angličtiny a jak probíhají hodiny? 

Výuka angličtiny směřuje k tomu, aby se žáci na konci studia mohli komfortně pohybovat v anglicky mluvícím prostředí, tedy aby byli schopni bez problémů rozumět rodilým mluvčím, plynule a spontánně se vyjadřovali a uměli psát dobré texty. Máme-li zpřesnit tento široký popis jeho zařazením do tabulky, pak v Evropském referenčním rámci mu odpovídá úroveň C1.

Cíle výuky se u vyšších ročníků postupně přelévají od jazyka jakožto prostředku komunikace k samotnému obsahu: Poznáváme kulturu a reálie anglicky mluvících zemí, řešíme podstatné životní a globální otázky, diskutujeme, tříbíme kritické myšlení, učíme se efektivně naslouchat a poskytovat zpětnou vazbu. Jazyk lze učit v podstatě na jakémkoliv materiálu – máme tedy velkou svobodu vybírat témata, kterými žijí i sami studenti. V posledních dvou ročnících klademe důraz na prezentace, které studenti zúročí u maturitní zkoušky.

Minimálně v prvních čtyřech letech používáme učebnice, začínáme na úrovni intermediate. Vybíráme je podle současné nabídky a našich dosavadních zkušeností, orientujeme se na ty nejmodernější, které mají dobře zpracované též online komponenty. Učebnice samozřejmě doplňujeme dalšími materiály. V některých kurzech dojde i k nazkoušení divadelních představení, která pak hrajeme pro jiné třídy v naší aule.

VVelký zájem bývá o nepovinné semináře. Nabízíme seminář z literatury, divadelní seminář, konverzace, přípravy na zkoušky, tvůrčí psaní, kapitoly z dějin anglicky mluvících zemí a další. Již přes deset let organizujeme mezinárodní konferenci  PRAMUN (Prague Model of United Nations), která má formát konferencí MUN, tedy simulace řešení světových problémů na půdě Spojených národů. Účastníci z naší školy se na tuto akci připravují na celoročním semináři.

Kolik hodin angličtiny týdně mají studenti? 

Studenti všeobecné sekce mají od 1. do 5. ročníku tři hodiny týdně, v 6. ročníku hodiny čtyři. Bilingvní třídy mají vzhledem k intenzivní výuce francouzštiny v prvních dvou letech jen dvě hodiny angličtiny týdně. Od 3. ročníku pak mají tři hodiny.

Vyučují u vás rodilí mluvčí? 

Rodilí mluvčí většinou učí studenty od 3. ročníků výše a mají s nimi jednu hodinu týdně, ve vyšších ročnících i více.

Je součástí přijímacího řízení i test z angličtiny? 

Není. Nechceme přijít o talentované žáky, kteří mají z nejrůznějších důvodů nižší úroveň angličtiny. Je třeba ale počítat s tím, že prváci začínají s učebnicí intermediate, takže velmi doporučujeme se k této úrovni přiblížit. Pro ilustraci si můžete zkusit vyplnit níže přiložený ukázkový vstupní test a klíčem si ověřit řešení. Bylo by dobré, aby nastupující žáci dosáhli alespoň 60-70%. Berte ovšem test jen jako orientační.

Jak probíhá výuka druhých jazyků? 

Probíhá velmi podobně jako výuka angličtiny, zejména pokud jde o cíle, komunikaci, skupinovou práci s pokročilejšími a se začátečníky a přípravu na maturitu, studium na vysoké škole a další zkoušky. V případě němčiny i francouzštiny se na začátku prvního ročníku většinou setkávají mírně (občas i středně) pokročilí s úplnými začátečníky. Nicméně již na konci 1. ročníku se znalosti obou skupin vyrovnávají. Studenti začínající druhý jazyk tedy nemusejí mít žádné předchozí znalosti, studenti lehce pokročilí fungují jako asistenti. Jedná se o vyzkoušený a funkční systém.

Součástí hodin němčiny a zvláště seminářů v němčině je příprava na mezinárodní zkoušky, zejména Goethe Zertifikat, po 5. ročníku jsou studenti připraveni na zkoušku B1. V 6. ročníku jsou studenti se zájmem o rozšiřující studium němčiny připraveni na zkoušku úrovně B2. Při výuce jsou využívány moderní učebnice s velkým množstvím nejrůznějších typů cvičení, textů, videí, písniček, her a rozsáhlou online podporou.

K výuce francouzštiny používáme francouzské výukové metody Connexion (1,2), Génération (A1, A2, B1) a další francouzské učebnice podle potřeby. Součástí výuky jsou filmy, videa, práce s tiskem, písničky, poznávací zájezdy do různých regionů Francie. Po ukončení gymnázia mohou naši absolventi pokračovat studiem francouzštiny na všech druzích vysokých škol, včetně zahraničních.

Jaký je cíl výuky latiny? 

Latina je vyučována jako povinně volitelný dvouletý kurs (1x týdně, 2×45 minut), jehož cílem je základní orientace v gramatice a slovní zásobě tohoto velmi pravidelného, krásného a důležitého jazyka. V hodinách si studenti prakticky ověří, že „mrtvý jazyk” je pro latinu skutečně jen lingvistickým pojmem, neboť její jazykový i kulturní odkaz je živý dodnes. Výuka je orientována jak teoreticky, tak prakticky; na latině se studenti učí lépe poznávat nejen svůj mateřský jazyk (chápat význam a původ převzatých slov, odborné terminologie atp.), ale rozšiřují si obzory i v angličtině (a němčináři v němčině).

Pořádáte i nějaké akce mimo školu? 

Všichni třeťáci mají lyžařský výcvik kombinovaný s výukou angličtiny. Než přišla korona, jezdili jsme každý rok na kulturně-poznávací zájezd do Londýna. Těšíme se, až tuto tradici obnovíme, stejně jako výjezd prváků a druháků do Skotska. Studenti semináře PRAMUN mají možnost jet na studentskou konferenci Modelu Spojených národů do Kalifornie. Podobně i němčináři jezdí na víkend do Pirny a do Bamberku na výměnu studentů a francouzštináři na již zmíněné vzdělávací zájezdy.

Co ještě nebylo řečeno a považujete to za důležité? 

Jsme skvělý kabinet. Rozumíme si, přátelíme se, pomáháme si, těšíme se na sebe, máme radost z úspěchů těch druhých. A to nás – stejně jako naši výborní studenti – motivuje do další práce a nápadů. To samozřejmě neznamená, že jsme na škole nějakou výjimkou. Ale každopádně jsme spolu rádi a doufáme, že část té přátelské atmosféry vynášíme z kabinetu i do tříd.

 

Orientační vstupní test – Aj

Orientační vstupní test – Aj – klíč