Základní informace pro uchazeče o studium

Studium

 • Šestileté studijní obory
 • KKOV 79-41-K/61 – Gymnázium
 • KKOV 79-43-K/61 – Dvojjazyčné gymnázium

 

Všeobecné studium

 • Do 4. roč. mají všichni stejný učební program.
 • Od 5. roč. mohou studenti posílením hodinové dotace zvolených profilových předmětů a volbou povinně volitelných seminářů zaměřit své studium přírodovědným nebo humanitním směrem.
 • V obou třídách se povinně učí angličtina, druhým cizím jazykem jsou němčina nebo francouzština.
 • Jazykové znalosti všech uchazečů o studium by měly být v angličtině minimálně na mírně pokročilé úrovni (Pre-Intermediate). Více informaci o výuce jazyků včetně orientačního vstupního testu s klíčem najdete zde.

 

Dvojjazyčné česko-francouzské studium

 • V průběhu 1. a 2. roč. si žáci pod vedením francouzských a českých učitelů osvojí francouzštinu. Její předběžná znalost se nepředpokládá.
 • Cílem není pouze jazyková příprava, ale následné studium odborných předmětů ve francouzštině. Od 3. ročníku jsou francouzsky vyučovány matematika, fyzika, chemie, zeměpis a dějepis. Druhým povinným cizím jazykem je angličtina. Žáci těchto tříd jsou připravováni tak, aby mohli studovat jak na českých vysokých školách, tak na vysokých školách v zahraničí.
 • V 5. ročníku šestiletého studia vykonají žáci maturitu z francouzštiny.
 • V 6. roč. vykonají maturitní zkoušku z češtiny, povinně z matematiky a dalších dvou francouzsky vyučovaných předmětů.

 

Přijímací řízení

 • Pro školní rok 2021/2022 otevřeme dvě třídy všeobecného studia a jednu třídu dvojjazyčného studia.
 • Termín podání přihlášek je do 1. 3. 2021 a termíny přijímací zkoušky jsou stanoveny na 15. 4. 2021.

 

Požadavky na uchazeče

 • studijní předpoklady, sociální vyspělost, samostatnost, schopnost přiměřené sebereflexe, schopnost formulovat vlastní názor, ochota pracovat samostatně, touha po hlubším poznávání souvislostí, nejen shromažďování informací.
 • Přijímací zkoušky se skládají z písemných testů z češtiny a matematiky, které připravuje CERMAT.

 

Proč studovat na GJN?

 • Máme rádi svou práci a studenty.
 • Prioritou naší práce je kvalitní příprava na VŠ studium doma i v zahraničí.
 • Učíme žáky samostatně pracovat, prezentovat a obhájit výsledky jejich práce.
 • Nabízíme širokou škálu volitelných seminářů přírodovědných i společenskovědních předmětů.
 • Jsme partnerskou školou UNESCO.
 • Zaměstnáváme zahraniční lektory – rodilé mluvčí.
 • Jsme fakultní školou PřF UK a MFF UK, partnerskou školou VŠCHT, spolupracujeme s PedF UK, FF UK a jinými vědeckými institucemi.
 • V rámci povinných předmětů vyučujeme angličtinu, němčinu a francouzštinu, jako nepovinné předměty nabízíme např. ruštinu, španělštinu, latinu, japonštinu.
 • Sídlíme v krásné, historicky cenné a moderně vybavené budově v srdci Prahy.
 • Navazujeme na více než stopadesátiletou tradici.
 • Za bilingvní výuku jsme od roku 2012 držiteli ocenění kvality LabelFrancEducation.
 • Zapojujeme se do mezinárodních projektů, spolupracujeme s partnerskými zahraničními školami, organizujeme výměnné nebo poznávací zájezdy do Německa, Anglie, Francie, Itálie.
 • Připravujeme studenty na mezinárodní jazykové zkoušky (FCE, CAE, DELF).
 • Vedeme naše studenty k účasti na Olympiádách, SOČ a dalších soutěžích.
 • Spolupracujeme s Centrem pro talentovanou mládež a motivujeme žákyk účasti v online kurzech v angličtině (příprava na mezinárodní AP zkoušky).
 • Studenti se mohou rozvíjet i v mimoškolní zájmové činnosti: divadelní soubor, pěvecký sbor, sportovní hry, sporty v přírodě, fotokroužek, kroužek společenského tance, debatní klub, Malostranská akademie.