Výuka biologie, chemie a zeměpisu

Jakým způsobem se učí biologie, chemie a zeměpis na GJN?

Během prvních dvou ročníků je pokryta látka základní školy. Vedeme žáky tak, aby si vytvořili správné studijní návyky, aby byli zodpovědní za svoji práci a aby si ji uměli zorganizovat. Takový přístup jim potom zajistí hladký průběh vyšších, náročnějších, ročníků. Zároveň je chceme motivovat a nadchnout pro přírodní vědy. V maximální možné míře se snažíme ukazovat svět v souvislostech a vést žáky k tomu, aby si osvojili základy přírodních věd a kritického myšlení, které se jim v budoucnu budou hodit.

Mají tyto předměty i praktickou výuku?

Samozřejmě. Máme biologická i chemická praktika, během kterých si žáci ověřují, jak teoretické znalosti, které získali v hodinách, fungují v reálném světě. Laboratoře jsou velmi dobře vybaveny a jsou velmi oblíbenou součástí výuky. Nebojíme se ani různých demonstračních experimentů, návštěv odborníků z praxe v hodinách či zpracování projektů na různá témata.

Praktické výuce je uzpůsoben i rozvrh, kdy jsou žáci na některé hodiny rozděleni na půlky a mohou vesele laborovat.

Mohou se žáci věnovat těmto předmětům i nad rámec běžné výuky?

Určitě ano a je to i velmi vítané. V rámci biologie, chemie i zeměpisu se žáci GJN pravidelně účastní různých soutěží (SOČ, olympiády, Eurorebus a mnoho dalších). S přípravou na soutěže jim pak pomáhají jejich vyučující. V případě, že žák bude v nějaké oblasti excelovat, může mu být i částečně upraven rozvrh, aby se mohl dále rozvíjet.

Máme také různé kroužky, během kterých mohou žáci navštívit všelijaké workshopy, přednášky apod.

Ve 4. a 5. ročníku žáci zpracovávají studentský projekt, který může být i na přírodovědné téma. Naučí se tak, jak nakládat s informacemi, jak pracovat na „odborné“ práci, jak vést experiment a jak práci prezentovat.

Dostanou se v rámci studia i mimo školu?

Určitě ano. V rámci biologie žáci navštěvují mnoho exkurzí (ZOO, botanická zahrada, různá vědecká pracoviště). V rámci chemie se mohou podívat do laboratoří PřF UK a VŠCHT. S oběma institucemi máme velmi dobré vztahy. V rámci zeměpisu krom běžných exkurzí (např. Czech či World Press Photo, festival Jeden svět) žáci absolvují Terénní exkurzi ve 4. ročníku, jejíž součástí je výuka různorodého učiva v terénu/v krajině. Z pohledu zeměpisu zde nejde primárně o „zeměpisné“ učivo, spíše o propojení poznatků z přírodních i společenských věd a jejich pozorování v krajině jako otevřené učebnici.

Co když je někdo spíše zaměřený na humanitní předměty?

V rámci 5. ročníku si žák zvolí své zaměření. Pokud je zaměřen spíše humanitně, bude mít v rozvrhu posílené humanitní předměty a snížené nároky v předmětech přírodovědných.  Platí to samozřejmě i obráceně. Dále si rozvrh upraví volbou seminářů.

Jakým způsobem pomáháte žákům pomáháte s přechodem na gymnázium?

Přechod na gymnázium je složitý a my to víme. Proto jsou studijní plány prvních dvou ročníků koncipovány tak, aby nezáleželo na tom, z jaké základní školy žák přišel. Učitelé nabízejí také konzultace, popř. mohou zprostředkovat doučování.

Jaký je princip seminářů v 5. a 6. ročnících?

V 5. a 6. ročníku si žáci doplňují rozvrh volbou seminářů.  Semináře jsou koncipované jednak jako příprava na maturitu, dále pak jako rozšíření znalostí z běžné výuky. Ze zkušenosti víme, že znalosti z těchto seminářů jsou velmi prospěšné a usnadňují vstup na vysoké školy, což může potvrdit spousta našich absolventů, kteří nyní studují na vysokých školách přírodovědného směru.

Za přírodovědné předměty nabízíme např. seminář genetiky, seminář fyzikální chemie, seminář biologie člověka, mezioborový seminář zeměpisu a společenských věd a mnoho dalších.