Konference Relais de la Mémoire Juniors

Naše škola se již počtvrté zúčastnila konference Relais de la Mémoire Juniors, tentokrát jako hostitelská škola. Společně s Rakouským gymnáziem v Praze (OEGP) jsme uspořádali 45. setkání juniorské sekce francouzského sdružení Association pour la Mémoire des Déportés et des Résistants de l’Europe.

 

Naši delegaci z GJN tvořilo sedm studentek ze 4.C a s pomocí profesorek Alice Buffard a Lenky Hubáčkové jsme připravily program setkání, které se konalo od čtvrtka 14. března do soboty 16. března.

 

Zahraniční delegace z Francie, Německa a Rakouska přijely ve středu a následující den ráno jsme se všichni sešli ve Francouzském institutu v Praze. Setkání zahájila prezidentka sdružení Anne-Marie Poutiers a následovala přednáška historika Jana Adamce o proměnách role státu a vědy v důsledku válek.

 

Poté jsme se zúčastnili kulatých stolů se zajímavými pamětníky. Byl mezi nimi signatář Charty 77 (Tomáš Haleš), mladý aktivista ze sdružení Romea (Petr Banda), běloruský lékař, který našel azyl v České republice (Viktar Lahatski), přeživší Šoa (Michaela Vidláková), jeden z protagonistů sametové revoluce v Brně (Jaroslav Hubata-Vacek) a dokonce i bývalá profesorka naší školy, Anne-Marie Páleníček, která se kvůli lásce přestěhovala za železnou oponu. Odpoledne jsme sešli na naší škole v aule, kde každá skupinka představila ostatním životní příběh svého pamětníka.

 

Páteční dopoledne jsme strávili na Žižkově, kde jsme navštívili Armádní muzeum a poté vystoupali na vrch Vítkov. Odpoledne naše sedmičlenná skupinka uspořádala komentované prohlídky ve francouzštině (na výběr byly tři trasy: osmičková léta, komunismus a Druhá světová válka). Den jsme zakončili u Památníku obětem totality na Újezdě, kde jsme uspořádali malý pietní akt a položili svíčky. 

 

V sobotu jsme celý den strávili na Rakouském gymnáziu v Modřanech, kde jsme my, pražští „juniors“, vedli umělecké workshopy. Po prezentacích projektů jednotlivých delegací na téma „Změny spojené s válkou“ byly na řadě čerstvé výtvory jednotlivých workshopů. Shlédli jsme malované plakáty, divadelní hru, taneční choreografii, nový instagramový účet Relais a video zachycující momenty z celého setkání a také si společně s pěveckým workshopem zazpívali tři písničky. Den byl zakončen grilováním a tanečním večírkem. V sobotu odpoledne jsme také stihli uspořádat valnou hromadu našeho sdružení, na které se volilo téma pro následující dvě setkání. Většina juniorů se rozhodla pro téma „Umění v době války“. 

 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se o tuto akci zasloužili! Velký dík patří hostitelským rodinám, které ubytovaly francouzské a německé studenty, děkujeme pamětníkům a sdružení Živá paměť, děkujeme IFP za jejich prostory, děkujeme VHÚ za přípravu programu na míru pro naši mezinárodní skupinu a v neposlední řadě děkujeme vedení našeho gymnázia za podporu tohoto projektu.

 

Natálie Faryadová, Veronika Hubáčková, Karin Jurečková, Andrea Lemfeldová, Tereza Vacková, Laura Vyštejnová, Ela Zetel 

 

Reportáž Českého rozhlasu o tomto projektu najdete na https://region.rozhlas.cz/poslechnete-si-my-a-oni-6-4-2024-9208474?player=on

 

Conférence du Relais de la Mémoire Juniors, Mars 2024, Prague 

Pour la quatrième fois, notre lycée a participé à la conférence du Relais de la Mémoire Juniors, cette fois-ci en tant qu’école d’accueil. Ensemble avec le Lycée Autrichien de Prague (OEGP), nous avons organisé la 45ème rencontre de l’association pour la Mémoire des Déportés et des Résistants de l’Europe- Les Relais de La mémoire Juniors. 

 

Notre délégation a été constituée de sept élèves de 4.C et avec l’aide de Mme Buffard et Mme Hubáčková nous avons préparé le programme de la rencontre qui a eu lieu du jeudi 14.3 au samedi 16.3.  

 

Les délégations étrangères de France, d’Allemagne et d’Autriche sont arrivées pendant la journée de mercredi et le matin suivant nous nous sommes tous rencontrés à l’Institut Français de Prague. La présidente de l’association Anne-Marie Poutiers a inauguré la rencontre qui était suivie par une conférence de l´historien Jan Adamec sur l’évolution du rôle de l´État et de la science pendant les guerres.  

 

Ensuite, nous avons participé aux tables rondes avec des témoins. Parmi eux se trouvaient un signataire de la Charte 77 (Tomáš Haleš), un jeune militant de l´association Romea (Petr Banda), un médecin biélorusse réfugié en République tchèque (Viktar Lahatski), une survivante de la Shoah (Michaela Vidláková), un des acteurs de la révolution de velours à Brno (Jaroslav Hubata-Vacek) et même une ancienne professeure de notre lycée, madame Anne-Marie Páleníček qui a déménagé derrière le rideau de fer par amour. L’après-midi, nous nous sommes retrouvés dans notre lycée pour les restitutions des tables rondes.  

 

Le vendredi, nous avons passé la matinée dans le Musée de l’Armée à Žižkov et puis nous sommes montés sur la colline de Vítkov. L´après-midi, nous avons organisé des visites guidées (trois parcours au choix : les années en 8, le communisme, la Seconde Guerre mondiale). Nous avons clôturé la journée au Mémorial des victimes du totalitarisme à Újezd, où nous avons fait une petite cérémonie de recueillement et déposé des bougies.  

 

Le samedi, nous étions toute la journée au Lycée Autrichien de Prague, où nous, les juniors de Prague, avons encadré des ateliers artistiques. Après les présentations des projets des délégations sur le thème « Mutations en lien avec la guerre», chaque groupe artistique a présenté les fruits de son travail. Nous avons vu des affiches peintes, une pièce de théâtre, une chorégraphie, trois chansons, un nouveau compte Instagram du Relais et une vidéo qui montre des moments de toute la rencontre). La journée s’est terminée par une fête et un grand barbecue. 

 

Pendant l’assemblée générale de l´association qui a eu lieu le samedi après-midi, nous avons voté le thème pour les deux rencontres suivantes.  La majorité des juniors a opté pour le thème « Les Arts en temps de Guerre ».  

 

Nous remercions tous ceux qui ont rendu cette rencontre possible ! Un grand merci aux familles d´accueil qui ont hébérgé les étudiants français et allemands, merci aux témoins et à l´association Živá pamět, merci à l´IFP qui nous a accueillis pendant une matinée, merci au VHÚ d´avoir préparé un programme sur mesure pour notre groupe international et merci à la direction de notre lycée de soutenir ce projet.

 

Natálie Faryadová, Veronika Hubáčková, Karin Jurečková, Andrea Lemfeldová, Tereza Vacková, Laura Vyštejnová, Ela Zetel 

 

Program setkání: https://www.gjn.cz/wp-content/uploads/2024/04/Programme-Relais-a-Prague.pdf

 

Video z Konference: https://youtu.be/BcZgnmSUnk0?si=AYh_vmJrOc2nyS3m