Francouzský týden 2019 – Ateliér Superhrdinové

Semaine française 2019 – atelier Super-héros (ou comment mesurer les records)

 

Tradiční akce Francouzský týden je týdnem mezipředmětových aktivit, kdy studenti 2. a 3. ročníku uskutečňují v malých skupinkách určitý projekt. Hravým a praktickým způsobem se zdokonalují ve francouzštině napříč jednotlivými předměty. Letos se Francouzský týden konal ve dnech 4. – 8. listopadu a studenti si vybírali z pěti projektů.Toto je shrnutí ateliéru „Rok 1989 v komiksu“, který vedly profesorky Z. Zápotocká (francouzština), J. Tomeš (sport) et J. Kekule (fyzika).

Coutume de la section, la „semaine française“ est une semaine interdisciplinaire durant laquelle les élèves de 2e et de 3e années réalisent un projet spécifique en petits groupes.  Une façon ludique et pratique d’approfondir la langue française à la croisée des disciplines. A la fin de la semaine, les élèves présentent leur production. Cette année, la semaine française a eu lieu du 4 au 8 novembre et les élèves ont pu choisir entre cinq projets. Voici un aperçu de l’atelier „Super-héros“ qu’ont animé les professeurs Z. Zápotocká (français), J. Tomeš (sport) et J. Kekule (physique)

 

En français, faire défiler vers le bas

 

Tento ateliér zorganizovali Z. Zápotocká (profesorka francouzštiny), J. Tomeš (profesor tělesné výchovy) a J. Kekule (profesor fyziky). Navrhli jsme studentům ateliér, který kombinuje francouzštinu, fyziku a sport. Pro praktickou část jsme připravili 7 aktivit, při kterých si studenti poměřili své fyzické síly (aby je mohli porovnat s dovednostmi superhrdinů).

Seznam aktivit:

Dýchejte zhluboka – měřili jsme dechovou a srdeční frekvenci v klidu a při zátěži, při zadrženém dechu, procento kyslíku a množství kysličníku uhličitého, které ještě umožňuje dýchání apod.

Největší síla – použili jsme plošný siloměr, na kterém jsme měřili sílu při odrazu a dopadu při skoku, setrvání ve vzduchu (a určovali jsme výšku skoku), studovali jsme charakteristiku kliků a dřepů…

Silné paže – měřili jsme sílu v pravé a levé ruce, v prstech, rychlost, s jakou lze klikat myší, přesnost této manipulace…

Perfektní zrak – studovali jsme charakteristické rysy oka.

Step-test – studovali jsme, jak superhrdina ovládá svůj puls, dech a orientaci v prostoru.

Zrychlení a rychlost – měřili jsme rychlost běhu na 10 metrů s pevným startem a letmým startem, běhal se člunkový běh…

Nejlepší vrhači mezi superhrdiny – při hodu míčů různé hmotnosti házených různými způsoby jsme měřili parametry hodu a počítali jeho rychlost a výšku.

V teoretické části ateliéru pracovali studenti s texty a videosekvencemi souvisejícími se sportem. Dobře jsme se bavili, zlepšili svoje znalosti ve francouzštině a ve fyzice a zjistili jsme, jaké jsou naše limity.

 

Každá skupina studentů sestavila záznam o vybrané aktivitě:

 

Nejlepší vrhači světa

V projektu Superhrdinové naše skupina číslo 4  pozorovala křivku opsanou míčem při hodu do výšky a do dálky. Spočítat výšku a rychlost při hodu do výšky je velmi snadné. Pokud házíme míč do dálky, je jeho dráha ovlivněná jeho váhou. Počítali jsme úhel, výšku a další veličiny. Naměřené hodnoty jsou v naší prezentaci. Bylo bezva takhle pracovat.

Členové skupiny: Eduardo Almadana Clérisse 2C, Maxymilian Iurchenko 2C, Nazim Tali-Maamar 2C, Ondřej Vejvalka 3C

 

Dýchejte zhluboka

Během Francouzského týdne jsme si vybrali ateliér Superhrdinové. Nejdřív jsme se rozhodli měřit srdeční tep a dechovou frekvenci a vztah mezi oběma veličinami. Pro měření jsme použili měřič tepové frekvence a měřič dechové frekvence.

Naše měření jsou rozdělena do tří skupin. První měření – v klidu. Další dvě hodnoty jsme naměřili při 15 a 20 dřepech. A nakonec jsme měřili dobu, po kterou jsme schopni zadržet dech. Měření se zúčastnil každý člen naší skupiny a výsledky byly podobné.

Agi Sophie Klára Amir moyenne
dechová frekvence (v klidu) 11s/min 14 s/min 17 s/min 12 s/min 13,5 nádechů/min
srdeční tep (v klidu) 80 bpm 90 bpm 80 bpm 101 bpm 88 bpm
dechová frekvence (15 dřepů) 18 s/min 18 s/min 22 s/min 21 s/min 20 nádechů
srdeční tep (15 dřepů) 120 bpm 120 bpm 120 bpm 115 bpm 119 bpm
dechová frekvence (20 dřepů) 19 s/min 21 s/min 26 s/min 20 s/min 21,5 nádechů
srdeční frekvence (20 dřepů) 115 bpm 130 bpm 110 bpm 120 bpm 119 bpm

Konstatovali jsme, že při zvýšené fyzické námaze se poměr mezi oběma frekvencemi zvětšuje.

Když jsme zadržovali dech, byly výsledky poněkud odlišné.

Agi Sophie Klára Amir moyenne
v klidu 19 s 20 s 35 s 46 s 30 s
po 10 dřepech 12 s 16 s 9 s 12 s 12 s
po 20 15 s 18 s 6 s 11 s 12,5 s
po 30 15 s 13 s 5 s 8 s 10 s
po 40 7 s 13 s 4,5s 5 s 7 s

Z těchto výsledků vyplývá, že se se zvýšenou fyzickou námahou schopnost zadržet dech snižuje.

 

Zkouška silných  paží

Během Francouzského týdne jsme se pokusili změřit síly našich rukou. Naším nástrojem byl speciální siloměr, který umožňuje měřit sílu našich rukou, datalogger a počítač. Každý z naší skupiny mačkal přístroj pravou rukou co nejsilněji během 1 minuty, přičemž jsme měřili maximální sílu. Pak jsme provedli totéž levou rukou. Dále jsme měřili maximální sílu našich prstů. Zkoušeli jsme všechny možné kombinace prstů a zjistili jsme, že nejslabší je malíček. Pravda, během našeho měření nás ruce a prsty bolely, ale dobře jsme se bavili a dozvěděli jsme se víc o našich možnostech.

 

Step-test

Členové skupiny: Justina Gruntová 2.C, Alžběta Žížalová 2.C, Karel Umlauf 3.C, Kateřina Kuthanová 3.C

Rádi bychom vám představili step-test. Je to standartní test na zjišťování  reakce našeho těla  na fyzickou zátěž.  Stoupá a sestupuje se z jednoho schodu. S kadencí výstup/sestup 48, tj. 24 výstupů a 24 sestupů za minutu. Test trvá 3 minuty. Pak si kandidát odpočine a po minutě mu je změřen tep. Podle těchto výsledků je stanoveno, jakou má fyzičku. Dělali jsme tento test ve dvojicích a jedli při tom sušenky. Hodně jsme se při tom nasmáli, protože metronom vydával podivné zvuky. To možná zvýšilo naměřené hodnoty. Podle toho by totiž pan Karel byl drobná žena mezi 27 a 66 roky věku. Všechny dívky měly naopak výsledky středně velké ženy mezi 18 a 26.

 

Neobyčejná síla

Použili jsme plošný siloměr. Na něm jsme vestoje skákali. Měřili jsme minimální a maximální hodnoty při odrazu a doskoku.

Odrazy:

minimální % naší váhy maximální % naší váhy
Beri 361 N 66,7 % 1260 N 233,3 %
Anouk 476 N 75,6 % 1241 N 196,8 %
Anča 342 N 60,7 % 1490 N 266 %

Doskoky:

minimální % naší váhy maximální % naší váhy
Beri 342 N 62,9 % 1598 N 294,4 %
Anouk 297 N 46 % 1713 N 271,4 %
Anča 380 N 67,8 % 1904 N 339,2 %

 

 

Nous avons proposé aux élèves un atelier qui a combiné le français, la physique et le sport. Dans la partie pratique, nous avons préparé 7 activités différentes pendant lesquelles les élèves ont mesuré leurs compétences physiques, pour pouvoir constater les différences entre leurs compétences et celles de super-héros.

Liste des activités :

Inspirez fortement : nous avons mesuré la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque au repos et en charge, la durée sans respiration, le pourcentage d’oxygène et celui de dioxyde de carbone qui permettent encore de respirer, etc.

Une force énorme : nous avons utilisé un dynamomètre plat sur lequel nous avons sauté afin de mesurer la force de l’appel et de la réception, la durée dans l’air (nous avons déterminé la hauteur du saut), nous avons fait des pompes et des accroupissements sur le dynamomètre et nous avons étudié leurs caractéristiques.

Bras forts : nous avons mesuré la force de la main droite et de la main gauche, la force des doigts, la vitesse avec laquelle on peut cliquer sur la souris, la précision de manipulation…

Vue parfaite : nous avons étudié des caractéristiques de l’œil.

Step-test : nous avons étudié comment un super-héro maîtrise son pouls, sa respiration et son orientation dans l’espace.

Accélération et vitesse : nous avons mesuré la vitesse avec laquelle on parcourt 10 m avec un départ fixe ou en passant. A l’inverse, nous avons couru sur une trajectoire curviligne…

Meilleurs lanceurs : nous avons lancé des balles de masses différentes, de façons différentes, nous avons mesuré les paramètres des tirs et calculé les vitesses et les hauteurs.

Dans la partie théorique les élèves ont travaillé à partir de textes et d’enregistrements vidéo sur des thèmes autour du sport. Nous nous sommes bien amusés, nous avons enrichi nos compétences en langue et en physique et nous avons testé nos limites.

 

Chaque groupes d’élèves a écrit un petit rapport sur l’activité choisie :

 

Les meilleurs lanceurs de l’Univers

Nous sommes le groupe n°4 du projet „Super-héros“ et nous avons observé la courbe décrite par une balle, quand on la lance verticalement en hauteur et à distance. Pour le lancement vertical, c’est très facile de calculer la hauteur et la vitesse. Si on lance une balle à distance, sa trajectoire est modifiée par le poids. Nous avons calculé l’angle, la hauteur et beaucoup d’autres choses. Les valeurs mesurées sont dans la présentation. C’était très sympa de travailler sur ce thème.

Membres de l’équipe: Eduardo Almadana Clérisse 2.C, Maksymilian Iurchenko 2.C, Nazim Tali-Maamar 2.C et Ondřej Vejvalka 3.C

 

Inspirez fortement

Pendant la semaine francaişe nous avons choisi l’atelier „Super-héros. Comme premiere tâche nous avons choisi  de mesurer les fréquences cardiaques et respiratoires et la relation entre les deux. Pour les mesurer nous avons utilisé un pulsomètre et un compteur de fréquence respiratoire.

Nos mésures sont divisées entre trois parties. La première est la mesure au repos. En suite nous avons fait 15 et 20 accroupissements pour les deux autres mesures. Á la fin nous avons mesuré pendant combien de temps nous pouvions retenir nos souffles.

Chaque personne de notre groupe a participé aux mesures et elles étaient similaires.

Agi Sophie Klára Amir moyenne
Frequénce respiratoire (au repos) 11s/min 14 s/min 17 s/min 12 s/min 13,5 souffles/min
f.c. (au repos) 80 bpm 90 bpm 80 bpm 101 bpm 88 bpm
f.r. (15 acc.) 18 s/min 18 s/min 22 s/min 21 s/min 20 souffles
f.c. (15 acc.) 120 bpm 120 bpm 120 bpm 115 bpm 119 bpm
f.r. (20 acc.) 19 s/min 21 s/min 26 s/min 20 s/min 21,5 souffles
f.c. (20a cc.) 115 bpm 130 bpm 110 bpm 120 bpm 119 bpm

Nous avons déduit que la relation entre les deux fréquences augmente toujours avec l’activité physique.

Quand nous avons retenu nos souffles, les résultats était un peu différents :

Agi Sophie Klára Amir moyenne
Au repos 19 s 20 s 35 s 46 s 30 s
Aprés 10 acc. 12 s 16 s 9 s 12 s 12 s
Aprés 20 acc. 15 s 18 s 6 s 11 s 12,5 s
Aprés 30 acc. 15 s 13 s 5 s 8 s 10 s
Aprés 40 acc. 7 s 13 s 4,5s 5 s 7 s

Avec ces résultats, nous avons déduit que plus l´activité physique augmentait, moins on était capable de retenir son souffle.

 

Bras forts

Pendant la semaine française nous avons essayé de mesurer la valeur maximale de la force exercée par notre main. Comme outils nous avons utilisé un dynamomètre spécial qui nous permet de mesurer la force exercée par notre main, un datalogger et un ordinateur. Chaque personne de notre groupe a serré le dynamomètre le plus fort possible dans sa main droite pendant une minute en mesurant la force maximale, puis nous avons fait la même chose avec la main gauche. Après nous avons mesuré la force maximale de nos doigts. Nous avons essayé toutes les combinaisons de doigts possibles et nous avons découvert que notre doigt le plus faible est l’auriculaire. Il est vrai que pendant l’expérience nous avons eu mal aux mains et aux doigts mais nous nous sommes beaucoup amusés et nous avons découvert davantage nos limitse.

 

Step-test

Nous aimerions vous présenter le step-test. C’est un test standardisé pour indiquer la réaction de notre corps au stress physique. On monte et on descend sur une marche. La cadence de la montée/descente est de 48. Cela veut dire 24 montées et 24 descentes par minute. Le test dure 3 minutes. Le candidat se repose ensuite pendant 1 minute avant qu’on mesure sa fréquence cardiaque. D’après les résultats on détermine sa compétence physique.

On a fait ce test par deux en mangeant des sablés. On a beaucoup ri parce que le métronome faisait de drôles de bruit. Peut-être que cela a fait augmenter nos résultats, car ceux de Karel correspondent à ceux d’une femme âgée de 27 à 66 ans très inférieure. Par contre toutes les filles ont obtenu les résultats correspondant à une femme de 18 à 26 ans médiocre.

Membres de l’équipe: Justina Gruntová 2.C, Alžběta Žížalová 2.C, Karel Umlauf 3.C, Kateřina Kuthanová 3.C

 

Une force énorme

Nous avons utilisé le dynamomètre. Nous étions debouts sur le dynamomamètre et nous avons sauté. Après nous avons mesuré les valeurs minimales et maximales de l’appel (odraz) et de la réception (doskok).

Les appels :

minimales % de notre poids maximales % de notre poids
Beri 361 N 66,7 % 1260 N 233,3 %
Anouk 476 N 75,6 % 1241 N 196,8 %
Anča 342 N 60,7 % 1490 N 266 %

Les réceptions :

minimales % de notre poids maximales % de notre poids
Beri 342 N 62,9 % 1598 N 294,4 %
Anouk 297 N 46 % 1713 N 271,4 %
Anča 380 N 67,8 % 1904 N 339,2 %