Činnost výchovného poradce

(vyhl.72/2005, vyhl.116/2011)

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

 • kariérové poradenství
 • zajištění základních skupinových šetření k volbě povolání/ individuální šetření k volbě povolání
 • poradenství zákonným zástupcům
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (především Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 56; středisky výchovné péče, centry apod.)
 • pomoc žákovi přijmout svobodné rozhodnutí i s jeho důsledky, ujasnění krátkodobých i dlouhodobých cílů
 • výchovné problémy
 • přihlášky VŠ
 • přispívat k osobnostnímu růstu žáků a k optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu
 • kvalitní příprava na občanský život (úkol školy jako celku)
 • pomoci najít správný životní a profesní směr

 

METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 • shromažďování odborných zpráv a informací
 • vedení písemných záznamů (záznamy o vyšetření, individuální a skupinové péči, záznamy o spolupráci s ostatními školskými zařízeními)
 • podpora při integraci studentů (zajistit podmínky žákům se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů
 • spolupráce s třídními učiteli
 • aktivní komunikace s vedením školy
 • získávání informací z úřadů práce
 • zpracování informací o uplatnění absolventů
 • podílí se na přípravě preventivního programu školy
 • poskytuje studentům informační materiály o prevenci užívání drog, alkoholu, kouření aj.
 • doporučuje vedení školy nabídky preventivních programů a projektů

 

DIAGNOSTICKÁ ČINNOST

 • spolupracuje se školním psychologem (např. ve věcech školní neúspěšnosti, potřeby integrace, prevence výukových a výchovných opatření, problémy s dospíváním aj.)
 • doporučuje studenty s poruchami chování, učení aj. do pedagogicko-psychologické poradny
 • zprostředkovává komunikaci mezi PPP a studenty žádajícími různé formy úlev
 • pomáhá studentům s elementární životní orientací a společenským zařazením

 

Výchovný poradce má doporučující kompetence.