Důležité informace

Informace k přijímacím zkouškám najdete na  www.cermat.czwww.msmt.cz

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO UCHAZEČE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí pro uchazeče

Přijímací zkoušky se budou konat pouze v jednom v termínu – 9. 6. 2020 

náhradní termín 23.6.2020 

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií.

Pozvánky byly odesílány 25.5.2020

V pozvánce budou uvedeny všechny důležité informace.

Zkontrolujte, prosím, všechny údaje – především obor, na který se uchazeč hlásí.

 

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví  podepsané čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a nebude žádná jiná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá zákonný zástupce do tří dnů písemnou omluvu ředitelce školy, bude zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám 2020

Obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium 196
Obor 79-41-K/61 Gymnázium 623