Kritéria

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA GJN pro školní rok 2023/2024

 

 1.   Zohlednění výsledků studia na ZŠ a víceletém gymnáziu

Body se přidělují za dosažený průměr známek na vysvědčení v 1.a 2. pololetí 6. ročníku,
ev. odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií,
a v 1. pololetí 7. ročníku, ev. odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, dle následující tabulky:

průměr známek
(zaokrouhlený na 2 desetinná místa)
přidělený počet bodů
1,00 – 1,20 3
1,21 – 1,40 2
1,41 – 1,60 1

Uchazečům, kteří navštěvovali školu v zahraničí nebo školu, která není zapsaná v rejstříku škol, budou výsledky převedeny individuálně. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené vč. vysvětlení hodnocení.

Nevyžadujeme  úředně ověřený překlad listin ve francouzštině.

Při přijímání cizinců budeme postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb., v platném znění o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Slovní hodnocení musí být převedeno do klasifikace (§ 51, odst. 3 Školského zákona).

2.    Přijímací zkouška

  1. Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium.
    Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze 2 dílčích zkoušek.
  • písemný test z českého jazyka (jednotná zkouška – Cermat)
  • písemný test z matematiky (jednotná zkouška – Cermat)

Hodnoceny budou pouze odpovědi na záznamovém archu.

3.   Výsledky a stanovení pořadí

Výsledné pořadí uchazečů se sestavuje podle počtu získaných bodů od největšího k nejmenšímu.

písemný test z českého jazyka ……………………………..max. 50 bodů

písemný test z matematiky ………………………………….max. 50 bodů

výsledky ze ZŠ …………………………………….……………….max  9 bodů

______________________________________________________________

Celkem                                                                    max.109  bodů

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek JPZ. Dále v případě rovnosti součtu výsledků testů z českého jazyka a matematiky rozhoduje lepší výsledek testu z matematiky.

Podmínkou pro přijetí je ukončení 7.roč. ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

 

Úpravy podmínek přijímacího řízení (např. cizinci podle Lex Ukrajina)

 

11. 1. 2023                                                                       PhDr. Zuzana Wienerová, ředitelka školy