VÝSLEDKY

Výsledková listina-náhradní termín

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ – OBOR 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium a 79-41-K/61 Gymnázium

Seznam nepřijatých uchazečů

Tzv. redukované hodnocení je využito u uchazečů vzdělávajících se v zahraničí (dále jen „cizinců“), kteří v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona nekonají test z českého jazyka a literatury. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě redukovaného hodnocení, tj. lepšího hodnocení v testu z matematiky.

KRITERIA

 

ČTĚTE VELMI POZORNĚ, PROSÍM!

Žádáme rodiče přijatých uchazečů na obor Gymnázium („všeobecné studium“), aby zároveň s odevzdáním zápisového lístku provedli výběr 2. jazyka (volba mezi němčinou a francouzštinou).

Formulář je k dispozici  ZDE

Dále žádáme všechny přijaté uchazeče, aby přinesli pasovou fotografii označenou jménem, příjmením a oborem studia.

Informace rodičům žáků budoucích 1. roč. se koná ve čtvrtek 13.6.2019 od 17,00 hod.

Budeme velmi rádi, pokud nám zápisový lístek předáte co nejdříve. Pokud se přijatý uchazeč rozhodne na GJN nenastoupit, sdělte nám to prosím emailem na gjn@gjn.cz, abychom mohli uvolněné místo nabídnout dalším čekajícím zájemcům.

Ředitelka školy bude na základě autoremedury (možnost ředitelky přímo vyřizovat odvolání) přijímat uchazeče, kteří nebyli přijati ihned a na něž zbylo místo po uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek.
Při přijímání uchazečů na uvolněná místa budeme přihlížet k jejich umístění při přijímacích zkouškách.

Poté postoupíme vyřízení odvolání zřizovateli MHMP odbor školství, mládeže a sportu.

Odvolání je možné podat poštou (nejlépe doporučeně) nejdříve OD 3.5.2019 (po odeslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům) nebo osobně od pondělí 6.5.2019 v době 8,00 – 16,00 hod.

V souladu s § 60g školského zákona potvrdí výše jmenovaný/á uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu Jana Nerudy, škole hl. m. Prahy, Hellichova 3, Praha 1 odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Jana Nerudy, školy hl m. Prahy, Hellichova 3, Praha 1, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči/uchazečce oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Nepotvrdí-li uchazeč/uchazečka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/nezletilé uchazečky odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Nezletilého uchazeče/nezletilou uchazečku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý/nezletilá procesní způsobilost.

DŮLEŽITÉ – ZÁPISOVÝ LÍSTEK – VZORY VYPLNĚNÍ

VZOR VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK – DVOJJAZYČNÉ GYMNÁZIUM

VZOR VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK – OBOR GYMNÁZIUM („všeobecné studium“)

Zápisový lístek předá uchazeči nebo zákonnému zástupci ZŠ.

Pokud uchazeč navštěvuje jiný typ školy než ZŠ, zápisový lístek mu vydá příslušný Krajský úřad (pro bydliště v Praze – Odbor školství, mládeže a sportu MHMP –http://skoly.praha-mesto.cz/79192_Postup-v-pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP