Povinně zveřejňované informace

MŠMT ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ VYSVĚDČENÍ

STEJNOPISY VYSVĚDČENÍ

Obsah položky

1. Název Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, 118 00, Hellichova 3, Praha 1
2. Důvod a způsob založení Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem školy je Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1   www.praha.eu

Podle & 60 Školského zákona se mohou hlásit pouze děti ze 7. třídy základní školy a ze sekundy z 8-letých gymnázií    Všeobecné zaměření 
šestileté studium
79-41-K/61
Vybrané předměty v cizím jazyce
(dvojjazyčné gymnázium ) šestileté studium
79-43-K/61
3. Organizační struktura  Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Hellichova 3
118 00 Praha 1 – Malá Strana  257 404 811 (vrátnice)
257 404 839 (franc. sekce)  gjn@gjn.cz
4.1 Kontaktní poštovní adresa Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Hellichova 3/457, Praha 1, 118 00
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Hellichova 3/457, Praha 1, 118 00
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny: 8,00 – 16,00 hod.

Konzultační hodiny vedení školy (vždy po telefonické dohodě)

4.4 Telefonní čísla Telefon: 257 404 811 vrátnice

Seznam jednotlivých kabinetů

Třídní učitelé

Nepedagogičtí pracovníci

 

4.5 Čísla faxu Škola nemá fax.
4.6 Adresa internetové stránky www.gjn.cz
4.7 Datová schránka ID datové schránky: ffyx88x

Oficiální email školy: gjn@gjn.cz

4.8 Další elektronické adresy Vedení školy a učitelé

Nepedagogičtí pracovníci

5. Případné platby lze poukázat číslo účtu: 200 123 0018/6000
Drobné platby je možné zaplatit u pokladní školy (poplatek za kartu ISIC atd.).
6. IČ 708 72 767
7. DIČ Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.

Školní řád

Školní vzdělávací plán – k nahlédnutí v ředitelně školy

Výroční zprávy

8.2 Rozpočet Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

ROZPOČET_2015_A_2016

ROZVAHA_-_BILANCE

Výkaz zisků a ztráty

9. Žádosti o informace         stáhnout
10. Příjem žádostí a dalších podání         stáhnout
11. Opravné prostředky Opravný prostředek (odvolání) lze podat proti správnímu rozhodnutí ředitelky školy ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání proti ostatním správním rozhodnutím podle zákona č. 561/2004 Sb. lze podat do 15 dnů ode dne doručení.

Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle § 15 zákona 106/1999 Sb. v platném znění.

Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelství školy. Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací.

Zvláštní formulář se nevyžaduje. Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.

12. Formuláře Formuláře školy ke stažení
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon); zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona; zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů; zákon č. 106/1999 Sb., o podmínkách práva svobodného přístupu k informacím; zákon 110/2019 o zpracování osobních údajů.

Uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy (kancelář č. 106) denně od 14.00 do 15.00 hod.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-442

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací       stáhnout
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.      stáhnout
17. Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.