Výsledky

79-41-K/61 Gymnázium a 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium přijatí

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

VÝSLEDKY NÁHRADNÍ TERMÍN

Účastník má možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, vyjádřit se k nim. Této možnosti může účastník využít dne 15. 6.2021 v době 9:00-10:00 hod. v budově Hellichova ul. 3, Praha 1, učebna č. 104. Testy je možné zaslat emailem, žádosti piště na trebicka@gjn.cz

KRITÉRIA

Žádáme rodiče přijatých uchazečů na obor Gymnázium („všeobecné studium“), aby zároveň s odevzdáním zápisového lístku provedli výběr 2. jazyka (volba mezi němčinou a francouzštinou).

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

Dále žádáme všechny přijaté uchazeče, aby přinesli pasovou fotografii označenou jménem, příjmením a oborem studia.
Budeme velmi rádi, pokud nám zápisový lístek předáte co nejdříve. Pokud se přijatý uchazeč rozhodne na GJN nenastoupit, sdělte nám to prosím emailem na trebicka@gjn.cz, abychom mohli uvolněné místo nabídnout dalším čekajícím zájemcům.

Informační schůzka rodičům žáků budoucích 1. roč. se koná ve čtvrtek 24.6.2021 od 17,00 hod. v budově školy.

Ředitelka školy bude na základě autoremedury (možnost ředitelky přímo vyřizovat odvolání) přijímat uchazeče, kteří nebyli přijati ihned a na něž zbylo místo po uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek.
Při přijímání uchazečů na uvolněná místa budeme přihlížet k jejich umístění při přijímacích zkouškách.
Poté postoupíme vyřízení odvolání zřizovateli MHMP odbor školství, mládeže a sportu.

V souladu s § 60g školského zákona potvrdí výše jmenovaný/á uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu Jana Nerudy, škole hl. m. Prahy, Hellichova 3, Praha 1 odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Jana Nerudy, školy hl m. Prahy, Hellichova 3, Praha 1, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči/uchazečce oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Nepotvrdí-li uchazeč/uchazečka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/nezletilé uchazečky odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Nezletilého uchazeče/nezletilou

DŮLEŽITÉ – ZÁPISOVÝ LÍSTEK – VZORY VYPLNĚNÍ

VZOR VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK – DVOJJAZYČNÉ GYMNÁZIUM

VZOR VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK – OBOR GYMNÁZIUM („všeobecné studium“)

Zápisový lístek předá uchazeči nebo zákonnému zástupci ZŠ.

Pokud uchazeč navštěvuje jiný typ školy než ZŠ, zápisový lístek mu vydá příslušný Krajský úřad (pro bydliště v Praze – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP – http://skoly.praha-mesto.cz/79192_Postup-v-pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP

Poučení pro nepřijaté

Odvolání

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. 

Zvažte však prosím reálné šance Vašeho dítěte s ohledem na jeho umístění pod čarou.