Označení a uvozovací text

Obsah položky

 

1. Název

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, 118 00, Hellichova 3, Praha 1

 

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatelem školy je Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1

www.praha.eu

Podle & 60 Školského zákonase mohou hlásit pouze děti ze 7. třídy základní školy a ze sekundy z 8-letých gymnázií   

Všeobecné zaměření
šestileté studium

79-41-K/61

Vybrané předměty v cizím jazyce
(dvojjazyčné gymnázium ) šestileté studium

79-43-K/61

 

3. Organizační struktura

 http://www.gjn.cz/soubory/105/WEB_organizan_schma_GJN_2015-16.pdf

 

4. Kontaktní spojení

Hellichova 3
118 00 Praha 1 - Malá Strana

257 404 811 (vrátnice)
257 404 839 (franc. sekce)

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Hellichova 3/457, Praha 1, 118 00

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Hellichova 3/457, Praha 1, 118 00

 

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny: 8,00 – 16,00 hod.

Konzultační hodiny vedení školy (vždy po telefonické dohodě)

http://www.gjn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=63

 

4.4 Telefonní čísla

Telefon: 257 404 811 vrátnice

Vedení školy:

http://www.gjn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=63

Seznam jednotlivých kabinetů: http://www.gjn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=86

Nepedagogičtí pracovníci :

http://www.gjn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=87

 

4.5 Čísla faxu

Škola nemá fax.

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.gjn.cz

 

4.7 Datová schránka

ID datové schránky: ffyx88x

Oficiální email školy: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

4.8 Další elektronické adresy

Vedení školy a učitelé:

http://www.gjn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=86

Nepedagogičtí pracovníci:

http://www.gjn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=87

 

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 200 123 0018/6000

 

Bezhotovostně je možné platit zahajovací kurz 1.roč., lyžařské kurzy 2.roč., jazykové kurzy 3.roč. a ostatní sportovní kurzy, dále akce pořádané školou (výměny, zájezdy) a stejnopisy vysvědčení. Variabilní symboly jsou zadány před akcí účetní školy.

Drobné platby je možné zaplatit u pokladní školy (poplatek za kartu ISIC atd.).

 

6. IČ

708 72 767

 

7. DIČ

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

8. Dokumenty

-

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.

Školní řád     http://gjn.cz/files/skolni_rad.pdf

Školní vzdělávací plán – k nahlédnutí v ředitelně školy

Výroční zprávy http://www.gjn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=83

 

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

 Rozpočet 2015 a 2016

 Rozvaha - Bilance

 Výkaz zisků a ztráty

 

9. Žádosti o informace

http://www.gjn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=203

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

http://www.gjn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=203

 

 

 

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek (odvolání) lze podat proti správnímu rozhodnutí ředitelky školy ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání proti ostatním správním rozhodnutím podle zákona č. 561/2004 Sb. lze podat do 15 dnů ode dne doručení.

Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle § 15 zákona 106/1999 Sb. v platném znění.

Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelství školy. Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací.

Zvláštní formulář se nevyžaduje. Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.

 

12. Formuláře

Formuláře školy ke stažení http://www.gjn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=286&Itemid=

 

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/

 

14. Předpisy

-

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon); zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona; zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů; zákon č. 106/1999 Sb., o podmínkách práva svobodného přístupu k informacím; zákon 101/2000 o ochraně osobních údajů.

Uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy (kancelář č. 106) denně od 14.00 do 15.00 hod.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-442

 

15. Úhrady za poskytování informací

-

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

http://www.gjn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=203

 

 

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

http://www.gjn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=83