UPOZORNĚNÍ:

Při přijímání uchazečů na uvolněná místa po uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek, přihlížela ředitelka školy k jejich umístění při přijímacích zkouškách.

Všechna tato volná místa byla již obsazena.
Ostatní odvolání postoupíme k vyřízení  zřizovateli MHMP.

 

 

 

VÝSLEDKY - NÁHRADNÍ TERMÍN

Pro zákonné zástupce uchazečů, kteří konali náhradní termín PZ 

Rozhodnutí o nepřijetí si, prosím, vyzvedněte v sekretariátu školy

v úterý 23.5. od 12,00 do 17,00 hod.

Další dny v době od 8,00 do 16,00 hod. (déle po telefonické dohodě 257 404 810)

 

 

 

 

 

KRITÉRIA

Pro vyhledání doporučujeme použít klávesy CTRL+F a do okna vyhledávání zadat registrační číslo uchazeče.

VÝSLEDKY 

ČTĚTE VELMI POZORNĚ, PROSÍM!

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Prosíme rodiče těch uchazečů, kteří mají informace o přijetí na jinou střední školu a ke studiu na našem gymnáziu nenastoupí, aby byli tak laskaví a sdělili nám to na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Žádáme rodiče přijatých uchazečů na všeobecné studium, aby zároveň s odevzdáním zápisového lístku provedli výběr 2. jazyka (volba mezi němčinou a francouzštinou).

Formulář je k dispozici ZDE

Dále žádáme všechny přijaté uchazeče, aby přinesli pasovou fotografii označenou jménem, příjmením a oborem studia.


Informace rodičům žáků budoucích 1. roč. se koná ve středu 14.6.2017 od 17,00 hod.

Ředitelka školy bude na základě autoremedury (možnost ředitelky přímo vyřizovat odvolání) přijímat uchazeče, kteří nebyli přijati ihned a na něž zbylo místo po uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek.
Při přijímání uchazečů na uvolněná místa budeme přihlížet k jejich umístění při přijímacích zkouškách.
Až při obsazování posledních míst postoupíme vyřízení odvolání zřizovateli.

V souladu s § 60a školského zákona potvrdí výše jmenovaný/á uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu Jana Nerudy, škole hl. m. Prahy, Hellichova 3, Praha 1 odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Jana Nerudy, školy hl m. Prahy, Hellichova 3, Praha 1, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči/uchazečce oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Nepotvrdí-li uchazeč/uchazečka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/nezletilé uchazečky odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Nezletilého uchazeče/nezletilou uchazečku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý/nezletilá procesní způsobilost.

Zápisový lístek předá uchazeči nebo zákonnému zástupci ZŠ.

Pokud uchazeč navštěvuje jiný typ školy než ZŠ, zápisový lístek mu vydá příslušný Krajský úřad (pro bydliště v Praze - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP - http://skoly.praha-mesto.cz/79192_Postup-v-pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP